Название: Экономика Крыма№ 2 (39)`2012 - Научно‐практический журнал

Жанр: Экономика

Рейтинг:

Просмотров: 1408

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |СТАН ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КРИМУ

Інноваційна активність характерна переважно для великих підприємств, тому що вони мають можливості використання коштів для реалізації масштабних інновацій, окрім цього у структурі підприємств такого типу зазвичай є власні наукові й проектно-конструкторські підрозділи. Однак, адекватними умовами для впровадження інновацій володіють малі підприємства й середнього типу, оскільки їм легше мінімізувати витрати й регулювати чисельність, домагаючись адекватного обсягу завантаження потужностей. Підприємництво є однією із опор, на яких базується стабільне зростання національної економіки, тому у високорозвинених країнах величезна увага приділяється його динамічному розвитку шляхом інтенсивної розробки та впровадження інновацій, а для цього потрібна відповідна інфраструктура.

Ця проблема зазначена у законодавстві, наприклад у Господарському кодексі України (ст. 42) [1], щодо розвитку АР Крим у виданнях [2,3], де пояснюються принципи побудови інфраструктури

підтримки інноваційної діяльності підприємництва Криму; у наукових виданнях Варналія З.С. [4],

Гриньової В.М. [5], Іляш О.І. [6], Андросової О.Ф. [7] маються окремі рекомендації щодо вдосконалення системи, що аналізується.

Мета даної статті – дослідити принципи формування інфраструктури підтримки інноваційної

діяльності підприємництва, а також проаналізувати її стан.

В вітчизняній та зарубіжній науковій економічній літературі широко представлені результати досліджень  різних  аспектів  внеску  малого  підприємництва  в  процеси  зростання  національних

економічних систем. Підсумовуючи висновки дослідників, зупинимось на розгляді інноваційного

аспекту питання. По-перше, малий бізнес демонструє виключно високу новаторську активність і є незамінним компонентом національних інноваційних систем, що виконує функції на початкових

стадіях інноваційного циклу. Так, згідно зі статистичними даними, представники сектору малого

бізнесу є авторами переважної більшості (до 95%) нововведень, що реалізуються в розвинутих економічних системах. Цей факт має важливе значення, адже доведено, що приріст ВВП розвинених країн на сучасному етапі здійснюється саме за рахунок використання нововведень [8]. По-друге, зі становленням національних інноваційних систем малий бізнес починає відігравати вагому роль у виникненні і становленні галузей перспективних технологічних укладів, що визначатимуть конкурентоспроможність національної економічної системи у майбутньому. Так, наприклад, галузі п'ятого технологічного укладу пройшли зародження і початковий розвиток саме в середовищі малих високотехнологічних фірм. Як свідчать дані статистики, в США близько 90% програмного забезпечення комп'ютерної техніки створено саме малими фірмами [8]. По-третє, малий бізнес відіграє роль середовища виникнення великих корпорацій, що визначатимуть темпи розвитку економіки у перспективі. Так, наприклад, з фірм малого бізнесу розвинулись такі всесвітньо відомі корпорації, як "Вольво", "Сааб", "Майкрософт", "Диджитл экуимпмент", "Джинентек" тощо. По- четверте, малий бізнес завойовує ключові позиції на ринку споживчих товарів за рахунок використання притаманної йому прикладної інноваційності, невеликих обсягів виробництва та близькості до споживача. Саме ці особливості надають можливість малим фірмам швидко реагувати на зміни попиту окремих споживачів, модифікуючи власну продукцію, що є неможливим для відносно інерційних великих компаній. Так, за статистикою, обсяги виробництва індивідуалізованої продукції, що виготовляється в кількості від 50 до 300 виробів, в США, країнах Західної Європи та Японії, складають близько 80% [4]. Отже, найчастіше розвиток відповідного сегменту споживчого ринку  ініціюється  саме  малим  бізнесом.  З  вищенаведеного  випливає  висновок  про  те,  що

 

представникам малого бізнесу більшою мірою, ніж представникам інших секторів економіки, притаманна схильність до інноваційної активності.

Рівень розвитку підприємницького сектору характеризують статистичні дані. За підсумками

2010 року на території Автономної Республіки Крим зареєстровано 111 тис. підприємців - фізичних осіб, що на 4 тис. чоловік, або на 3,8 % більше, ніж в 2009 році. Кількість малих підприємств в АР Крим в 2010 році досягла показника 2007 року й склала 18,4 тис.од. (рис.1) [8].

 

тис. од. 20

18,1     18,4

17,1

 

15        13,6

10

Рис.1. Кількість малих підприємств в АР Крим, тис. од.

У 2010р. у порівнянні з попереднім роком відбулося зниження рівня активності практично у всіх складових соціально-економічної активності регіонального комплексу. При цьому найбільше скорочення спостерігалося по показниках ділової активності: інвестиційної активності регіону (на 34,1%), інноваційної активності (на 33,7%), економічної активності населення (на 25,6%), активність фінансової сфери (на 25%). Якщо розглядати показники частки продукції малих підприємств у загальних обсягах виробництва продукції у тенденції, можна спостерігати, що показник знижується протягом 2006-2009р.р. (рис.2), що в цілому негативно характеризує ситуацію. Найбільша питома вага - 44,5% - у 2009р. й 55,4% - у 2008р. доводився на малі підприємницькі структури, що здійснюють операції з нерухомістю, що надають послуги оренди, що займаються інжинірингом і наданням послуг підприємцям [9]. А найменший - відповідно по роках - 6,1% й 6,5% - на підприємства, що здійснюють діяльність по охороні здоров'я й наданню соціальної допомоги.

%

 

 

 

14,1                14,6       14,8                14,3                13,4                11,9

 

 

 

 

 

 

 

35

30

25

20

15

Рис.3. Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах виробництва продукції, %

Найбільш прибутковою у 2010 р. була сфера освіти, у якій 71,6% підприємств одержали позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності. Така особливість характерна на протязі аналізованого періоду – за останні три роки найбільша питома вага прибуткових підприємств (в середньому 69,7%) функціонували саме в цій сфері. Найменша частка прибуткових підприємств у 2010  р.  визначена  у  сферах  операцій  з  нерухомістю,  інжинірингу  й  надання  інших  послуг

 

підприємцям. Хоча, в той же час, саме ці підприємства у 2010р. отримали найбільшу в абсолютному виражені суму прибутку – 181, 1 млн. грн.. проти 2,3 млн. грн., отриманих у результаті звичайної діяльності суб’єктами малого підприємництва сфери освіти [10, с.24].

У структурі операційних витрат підприємств малого бізнесу домінували витрати на товари й послуги, придбані для перепродажу без додаткової обробки. У 2010 р. їхня частка склала 52,6%, а у 2009р. й 2008р. - до 52,8%. Найменша питома вага склали відрахування на соціальні заходи - відповідно по роках - 2,6%, 2,4%, 2,2%. Найбільш матеріалоємним протягом усього аналізованого періоду є будівництво. Частка матеріальних витрат на малих підприємствах даного виду економічної діяльності на рівні 67,1%. Найменш матеріалоємною є діяльність, пов'язана з торгівлею, ремонтом автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування, із середньою питомою вагою матеріальних витрат - 2,9%. Частка найманих робітників малого бізнесу у загальній чисельності найманого персоналу, зайнятого на всіх кримських підприємствах у 2008-2010р., зростає з 30,0% до 33,4% [2, с.2]. Для ефективного здійснення інноваційної діяльності та реалізації нововведень формується інноваційна інфраструктура.

Інфраструктура підтримки інноваційної діяльності підприємництва Криму станом на кінець 2011р. складається з наступних елементів: 22 бізнес-центра; 5 бізнес-інкубатори, 57 небанківських

фінансово-кредитних установ (43 кредитні спілки), 47 інформаційно-консультаційних центрів, серед

них й громадські організації, на меті яких взаємоузгодження дій й пошук шляхів активізації інноваційної діяльності. Інформацію про напрямки діяльності таких організацій на території Криму

згруповано у табл. 1.

Таблиця 1 Громадські організації інформаційної підтримки інноваційного підприємництва, що діють у

Криму

Джерело: систематизовано на основі [2]

На території АР Крим діють ряд вітчизняних й зарубіжних програм, які спрямовані на підтримку, у т.ч. фінансову, розвитку науки й інноваційної діяльності малих підприємств (табл. 2). Окрім цього, з метою «проведення глибоких й систематичних змін» розроблено стратегію економічного й соціального розвитку АР Крим на 2011-2020р.р [3].

 

Таблиця 2 Проекти й Програми спрямовані на підтримку розвитку науки й інноваційної діяльності малих

підприємств в АР Крим

Джерело: систематизовано на основі [3]

Заходи, що визначені на ближні роки, в тому числі в межах операційного плану по реалізації стратегії економічного й соціального розвитку АР Крим на 2011-2013 р.р. дозволять виробити посилки для подальшого розвитку бізнесу у пріоритетних галузях економіки, розвинути інфраструктуру підтримки інноваційного підприємництва, активізувати підготовку управлінських кадрів. За цих умов інноваційна стратегія як така, що за визначенням веде до підвищення рівня прибутковості підприємств, може стати реальним полем для багатогранної співпраці держави і бізнесу. Застосування зазначеної підтримки має ґрунтуватися на принципах адресності, контрольованості, конструктивності, вимірюваності, ефективності.

Література

Господарський кодекс України. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. - 240 с.

Малий  бізнес  в  Автономній  республіці  Крим:  можливості  й  перспективи»/  Міністерство економічного розвитку й торгівлі АРК,, м. Сімферополь: «Пірит», 2010.- 28с.

Збірник матеріалів з питань фінансової підтримки інноваційної діяльності. Міністерство АРК, Сімферополь: Колор-Принт, 2010.- 90с.

Варналій З.С. Державна регуляторна політика в сфері малого підприємництва : монографія / Варналій З.С., Кузнєцова Й.С. - К.: НАН України. Ін-т екон. прогнозув., 2002. - 104с.

Гриньова   В.   М.   Соціально-економічні   проблеми   інноваційного   розвитку   підприємств: монографія./ Гриньова В. М., Козирєва О. В. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. - 192 с.

Іляш О. І. Інвестиційно-інноваційна активність малих підприємств./ О. І. Іляш, Ю. Б. Клепкова, К. Ю. Чергава //Науковий вісник НЛТУ України. - 2009. - Вип. 19.- С. 3-6.

Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: монографія

/ Андросова О.Ф., Череп А.В.- К.: Кондор, 2007. - 356с.

Келле В. Держава в сфері інновацій / В. Келле // Вільна думка - XXI. - 2002. - № 9. - С.43-55.

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2010 рік/ За ред.. Пітюренко О.І.- Гол. Управ. Стат. в АРК, 2011.- 553с.

Актуальні питання розвитку підприємництва: матеріали конфер.- Сімферополь:  Минэконом АРК,

2011. -151с.

Рецензент д.е.н., професор С.П. Наливайченко

 

Артюхова Инга Валентиновна, к.э.н., доцент

кафедры экономики предприятия

Корнилаева Анна Геннадьевна, магистрант

631.16:658Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: