Название: Экономика Крыма № 3 (40)`2012 - Научно‐практический журнал

Жанр: Экономика

Рейтинг:

Просмотров: 1055

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО КЛІМАТУ НА АКТИВНІСТЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОДЕСЬКОМУ І МИКОЛАЇВСЬКОМУ РЕГІОНАХ

Впровадження у вітчизняну практику оподаткування малого та середнього бізнесу спеціальних податкових режимів переслідувало зниження рівня податкового навантаження, пожвавлення підприємництва, підвищення інвестиційної активності і впорядкування процесу його адміністрування.

Однак, податковий клімат, що нині склався і в сфері якого функціонують малі та середні підприємства, має цілу низку суттєвих недоліків, які в своїй сукупності провокують необхідність детальної оцінки їх впливу на інвестиційний розвиток підприємництва.

В сучасній науковій літературі питання теорії і практики оподаткування, в т.ч. малого та середнього бізнесу розглядаються в працях. При цьому проблематика впливу податкового клімату на суб'єктів малого та середнього підприємництва, реформування спеціальних податкових режимів, цілеспрямованого податкового стимулювання представлена в публікаціях З.С. Варналія, О.Д. Василика, М.А. Гапонюка, Ю.Б. Іванова, П.В. Мельника, В.І. Міщенка, С.В. Науменкової, А.М. Поддєрьогіна, Д.В. Полозенка, І.В. Сала, В.М. Суторміної, А.В. Черепа, Титаренка, В. М. Федосова та

багатьох інших. Проблеми оподаткування іноваційної діяльності і оцінки ступеню іноваційності

представлені дослідженнями О. Амоши, Т. Василь'євої, Б. Данілішина, В. Король, Т. Пасько, О. Стовбун, І. Шовкун.

Незважаючи на широкий спектр досліджень, ряд проблем податкового регулювання інвестиційної активності малих і середніх підприємств не отримав достатньої уваги з боку вчених. Відсутність обґрунтованого підходу до формування ефективно-справедливого податкового клімату малого та середнього інвестиційного бізнесу та розподілу рівня податкової компетенції по спеціальних податкових режимах робить актуальним обраний напрямок.

Підвищення фінансово-інвестиційних можливостей регіональних і місцевих органів влади, реалізація механізмів стимулювання інвестиційних процесів, управління податковою привабливістю території багато в чому визначається обсягами наданої їм податкової компетенції. Реформування системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва, пільгування іноваційно-інвестиційного малого бізнесу дозволить забезпечити підвищення економіко-стимулюючого, бюджетного інвестиційного ефекту, очікуваного від цього сектору економіки, буде сприяти реалізації пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку країни.

Метою статті є висвітлення результатів оцінювання впливу податкового клімату на розвиток малих та середніх підприємств взагалі та інвестиційний розвиток зокрема.

Однією з умов успішного господарювання малого та середнього підприємництва є постійне оновлення матеріально-технічної бази виробництва. Для покращення свого виробничого потенціалу малими підприємствами Одеської області у 2010р. було освоєно 2640,5 млн. грн. валових капітальних інвестицій (проти 1575,1 млн. грн. у попередньому році). Це склало 28,1% від загального обсягу

валових  капітальних  інвестицій  підприємств-суб’єктів  підприємницької  діяльності  області.  У

матеріальні  активи  було  спрямовано  99,3%  обсягу  валових  інвестицій  і  тільки  0,7%  -  у нематеріальний основний капітал.

Значна частина інвестицій в матеріальні активи витрачена на капітальне будівництво (включаючи поліпшення будівель та споруд, тощо) – 70,4%, на придбання нових основних засобів – 21,4% та на придбання раніше існуючих основних засобів – 8,2%. На рис. 1 наведена структура валових капітальних інвестицій в основний капітал малого підприємництва Одеського регіону у 2010 році. Серед малих підприємств, що здійснювали валові капітальні інвестиції, найбільша частка обсягу загальних валових інвестицій припала на підприємства, що займалися операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 66,0%, у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві – 24,5%, торгівлі; ремонті автомобілів, побутових

 

виробів та предметів особистого вжитку – 6,5%, будівництві – 6,1%, діяльності транспорту та зв’язку

– 4,8%, промисловості – 4,3%.

 

 

0 ,7

0

26 40 ,5

м л н . гр н .

99 ,3

а) 7 0 , 4

б )        2 1 , 4

в ) 8 , 2

М а т Не м

а ) ка буді

 

 

Рис. 1. Структура валових капітальних інвестицій в основний капітал малого підприємництва Одеського регіону у 2010 році(%)

Зокрема, серед промислових видів діяльності більшу частину валових інвестицій здійснили малі підприємства переробної промисловості – 99,2%, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – 0,8% та добувної промисловості – менше ніж 0,1%. Найменша частка загальних валових інвестицій серед малих підприємств здійснена у сфері освіти – менше ніж 0,1%, рибальства, рибництва, фінансової діяльності та охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 0,1%, надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту – 0,8% [1].

У 2010 році на розвиток економіки Миколаївщини малими підприємствами за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно 470 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 15% загальнообласного обсягу. Понад дві третини вкладень (68%) спрямовані в матеріальні активи, решта (32%) – в нематеріальні активи [2].

Внаслідок економічної кризи обсяг інвестиційних надходжень проти 2008 року скоротився більше ніж наполовину. Зменшення зафіксовано на малих підприємствах майже усіх видів економічної діяльності, крім готельного та ресторанного бізнесу, та підприємств, що займаються охороною здоров’я і надають соціальну допомогу.

Інвестиційна діяльність малого бізнесу  Миколаївщини за галузевим аспектом досить неоднорідна. Значні вливання капіталу – майже половину загального обсягу, було спрямовано у розвиток малих підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, займаються орендою, інжинірингом та надають послуги підприємцям, 18% – спрямовано у сільське господарство, 14% – у розвиток  торгівлі.  Підприємствами  промисловості  та  будівництва  освоєно  по  5%  капітальних

інвестицій.

Капітальні інвестиції здійснювали малі підприємства усіх міст та районів області. Левову частку обсягу капітальних інвестицій (75%) освоєно підприємствами обласного центру, на підприємства м. Южноукраїнська та Баштанського, Єланецького, Новоодеського районів припало по 2% капіталовкладень, на підприємства решти міст та районів – не більше 1%. На рисунку 2 відображено структуру валових капітальних інвестицій в основний капітал МП Миколаївського регіону у 2010 році.

 

32,0

470,0

млн.грн.

68,0

а) 70,4

б) 21,4

 

Рис. 2. Структура валових капітальних інвестицій в основний капітал малого підприємництва

Миколаївського регіону у 2010 році (%)

Одним з інтенсивних факторів розвитку підприємства є впровадження інноваційних факторів виробництва. Впровадження технологічних інновацій забезпечує конкурентоспроможність продукції

 

в умовах ринку. Водночас залишається ціла низка чинників, які перешкоджають здійсненню інновацій на малих підприємствах. Це нестача власних коштів, відсутність фінансових коштів у замовника, високий економічний ризик, великі витрати на нововведення, відсутність підтримки з боку державного бюджету та інше.

Проведений нами аналіз динаміки податкового законодавства показав, що в період 1992-2010 рр. було прийнято значне число поправок, орієнтованих на стимулювання розвитку інноваційної діяльності господарюючих суб'єктів. Кожна з новацій несла в собі певний позитивний потенціал, проте прийняті зміни не носили системного характеру, що і стало одним з чинників їх низької ефективності. Попри те, що існуюча система податкових інструментів, стимулюючих інноваційну діяльність, налічує більше 10 позицій, корінного перевороту у бік інноваційної економіки в Україні до теперішнього часу не сталося. У таких умовах особливу роль починає грати оцінка ефективності використовуваних податкових інструментів і, зокрема, податкових пільг.

Витрати на технологічні інновації по малих підприємствах Одеської області у 2010р. впроваджені на 12,0 млн. грн., що становить 0,9% від цього показника по регіону. 66,9% технологічних інновацій здійснили малі підприємства переробної промисловості (з них 75,8% малими підприємствами целюлозно-паперового виробництва; видавничої діяльності) та 33,1% – малі підприємства торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (з

них 100% здійснені малими підприємствами оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та

тютюновими виробами).

Виявлення неефективності існуючих податкових пільг, спрямованих на стимулювання розвитку інноваційної економіки, позначило необхідність пошуку її причин. Найважливішою причиною неефективності є відсутність комплексного підходу до розробки і надання податкових пільг. Серед існуючих податкових пільг, стимулюючих інноваційну діяльність, переважне число діє на трьох перших стадіях інноваційної діяльності, тобто на етапі створення інновацій. Серед заходів, побічно стимулюючих попит на інновації, можна виділити тільки звільнення від ПДВ реалізації певних об'єктів інтелектуальної власності. Заходи, спрямовані на стимулювання впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і споживання інноваційних продуктів (наприклад, устаткування), в українській практиці відсутні.

Таким чином, низька ефективність сучасної системи податкових інструментів, спрямованих на розвиток інноваційної економіки, багато в чому визначається відсутністю заходів, стимулюючих повний інноваційний цикл «розробка-впровадження у виробництво-комерціалізація». В той же час, останні стадії цього циклу мають істотне значення в забезпеченні стійкого інноваційного розвитку країни.

Аналіз зарубіжного досвіду стимулювання інноваційного розвитку, виявив комплексний підхід до використання податкових інструментів, як з точки зору охоплення різних стадій інноваційної

діяльності, так і з позицій поширення стимулюючого впливу не лише безпосередньо на інноваційні організації, але і на інших суб'єктів інноваційної діяльності [3, с. 112; 4, 5, 6]. Застосування подібного досвіду розвинених країн в питаннях податкового стимулювання, може стати дієвим механізмом, сприяючим розвитку інноваційної економіки України.

Зміни   показників,   що   характеризують   сектор   малого   підприємництва,   підтверджують

тенденцію до зниження ділової активності малих підприємств за період 2008 - 2010 рр. В зв'язку з кризовими явищами в економіці відбулося стиснення сектору малого підприємництва в Миколаївському і Одеському регіонах. За рівнем розвитку малого та середнього підприємництва диференціація регіонів, міст та районів достатньо велика. Це можна пояснити багатьма факторами, такими як: географічним положенням, історичним аспектом, ступенем розвитку економіки регіону, розвинутістю інфраструктури, державним субсидіюванням регіону, та багатьма іншими. Тож наступ влади на спрощенців уже найближчим часом може спровокувати зворотну тенденцію: замість основного абсорбенту безробітних малий бізнес може перетворитися на потужного продуцента.

Для з'ясування причин занепаду і проблем, з якими мають справу малі і середні підприємства, в рамках дослідження було проведено анкетування 50 керівників малих і середніх підприємств в обох регіонах: м. Первомайську (25,3%), м. Южноукраінську (24,7%), м. Котовську (25%) і м. Вознесенську (25%).

Негативні фактори, які гальмують активний розвиток і функціонування суб'єктів малого та середнього підприємництва в Одеській і Миколаївській областях, обумовленні сукупністю чинників, основними з яких є адміністративні перешкоди і недосконала податкова система. Адміністративні бар'єри впливають на малі та середні підприємства через низку надзорноперевірочних інстанцій та

 

різноманітних формах їх контролю (дозволи, ліцензії, сертифікати та ін..). Взаємодія підприємців з державними інстанціями, починаючи з моменту реєстрації, перешкоджає їх стабильному розвитку. Періодичність взаємовідносин суб'єктів малого та середнього підприємництва з контролюючими органами відображена нижче (табл. 1).

Таблиця 1

Регулярність перевірок малих та середніх підприємств представниками контролюючих органів, %

Систематизовані дані свідчать про те, що найбільш часто навідуються до малих і середніх підприємств представники санепідемстанції, органів внутрішніх справ і податкової інспекції, що є суттєвою передумовою для переводу частини оподатковуваної бази в тіньовий оборот: у тіньовому секторі економіки України перебувають від 10 до 17% коштів великого та середнього бізнесу [7]. Інші контрольно-перевірочні органи також не відстають в перевірках. В результаті доля податкових надходжень від малих підприємств в загальному обсязі податкових платежів по державі в цілому становить біля 8-9%, тоді як по Миколаївській області цей показник становить 23%, а по Одеській – 26,2%. В розвинутих країнах цей показник становить більш 40%.

Одним із завдань, які ставилися респондентам під час опитування, було прохання оцінити стан податкового клімату в Миколаївській і Одеській областях на момент опитування. На жаль, частка керівників підприємств, які оцінили податковий клімат як несприятливий, становить 45,7%, що значно перевищує частку тих респондентів, які дали йому загалом позитивну оцінку (22,0%). Нейтральну оцінку податковому клімату («Настільки сприятливе, наскільки ні») дали майже третина керівників підприємств – 32,3% (табл. 2).

 

 

Оцінка податкового клімату в Миколаївській і Одеській областях

Цікаво, що оцінки податкового клімату керівниками підприємств, що займаються різними видами економічної діяльності, майже не відрізняються, але ми встановили залежність між обсягом реалізації продукції підприємства і оцінкою податкового клімату: із зростанням обсягу реалізації частка негативних оцінок скорочується (рис. 3).

Дуже цікавими є дані про оцінку податкового клімату в досліджуваних регіонах України за п’ятибальною шкалою, де 1 означає «несприятливий для розвитку підприємницької діяльності», 2 –

«скоріше несприятливий», 3 – «наскільки сприятливий, настільки й ні», 4 – «скоріше сприятливий», 5

– «сприятливий». Отже, вища середня оцінка свідчить про кращий стан податкового клімату з погляду керівників малих і середніх підприємств, що працюють в областях. Однак, середня оцінка підприємницького середовища по Одеській області 2,79, а по Миколаївській – 2, 70 бали, тобто є доволі невисокою.

Серед усіх підприємств, керівники яких узяли участь в опитуванні, в 2010 році були прибутковими 36,4%, беззбитковими – 43,7%, збитковими – 19,9%. За цього прибутковість 37,7%

малих та середніх підприємств у 2010 році зросла порівняно з 2009 роком, 19,7% – зменшилася.

 

від 1 млн. і більше     3

від 250 тис. до 1…

від 50 до 250 тис.…

до 50 тис. грн.

Рис. 3. Оцінювання податкового клімату керівниками підприємств з різними обсягами

реалізації продукції в 2010 році (у %)

Серед підприємств з різними обсягами реалізації продукції частка збиткових у групі з обсягом реалізації до 50 тис. грн. сягає 29,2%, тоді як серед підприємств з обсягами реалізації на суму понад 1 млн. збитковими є лише 12,5% підприємств. Найбільше збиткових і найменше прибуткових підприємств було в 2010 році серед підприємств сільського господарства, а найліпшою була ситуація серед підприємств сфери торгівлі (рис. 4).

 

сільське…

38,3

 

 

 

промислові…

22,7

46,1

 

 

 

торгівля

24,0

44,6

 

 

 

будівництво

23,7

36,9

 

Рис. 4. Оцінювання податкового клімату респондентами залежно від фінансового стану і сфери

діяльності

Цікаво, що, за даними офіційної статистики, частка збиткових серед приватних підприємств Одеської області становить – 42,3%, а по Миколаївській – 36,6%, що вдвічі більше, ніж зафіксовано в даному дослідженні. Це свідчить про те, що значна частина малих та середніх підприємств приховує свій реальний фінансовий стан і реальна кількість збиткових підприємств є значно меншою.

Окремим, і на нашу думку, найактуальнішим питанням до респондентів було оцінити податковий клімат до прийняття Податкового Кодексу і після його прийняття. При цьому, відповіді ми розподілили по сферах господарсько ї діяльності (рис. 5):

41,2

 

 

сільське  господарство

промисл овість

торгівля

41,2

27,6

24,0

 

15,4

41,2

34,9

 

 

будівництво

 

15,4

 

24,2

 

 

 

послуги

 

12,3

27,8

 

 

0          50        100

ситуація не змінилась краще до прийняття ПК

Рис. 5. Оцінювання податкового клімату МСП по сферах господарсько ї діяльності

 

Майже всі підприємці по досліджуваних галузях переконані, що податковий клімат в зв'язку з прийняттям Податкового кодексу погіршився, хоча є і такі, які вважають що він не змінився в жодний бік. Пояснювали це тим, що його прийняття привело до збільшення безробіття та трудової міграції серед українців, а також до зниження прибутковості багатьох підприємств, а ситуація для середнього та малого бізнесу сьогодні гірше, ніж в кризу.

Незначним позитивним моментом є те, що Верховна Рада звільнила підприємців-інвалідів і підприємців-пенсіонерів від сплати єдиного соціального внеску, а також скасувала штрафні санкції за несплачені 2010-го року внески до

Пенсійного фонду. Такі норми законодавства, хоч і несуть позитивні зміни, але не вирішують питання глобально. Великі розміри єдиного соціального внеску – це той фактор, який тінізує зарплату. Сьогодні роботодавці змушені заплатити мінімум 34,7% за найманого працівника. Плюс, якщо додати 15-17% податків з доходів фізичних осіб, то виходить, що в нас не менше 50% нарахувань на зарплату. У зв'язку з цим вважаємо, що податковий клімат, в якому відбувається життєдіяльність малого підприємництва є несприятливим, тому вважаємо, що необхідно покращити пільговий податковий механізм на малих суб’єктів господарської діяльності.

Сьогодні в Україні прийнятий нещодавно Податковий кодекс ще більше ускладнює ситуацію в сфері підтримки розвитку підприємництва: відсутні положення щодо такого елемента інноваційної інфраструктури, як технологічні парки, порушено взаємодію малих підприємств, які використовують спрощену систему оподаткування, та інших юридичних суб'єктів. Задекларовані податкові пільги для деяких галузей (судно- та авіабудівельних) не вирішують проблеми, оскільки ці галузі є збитковими, тому використовувати прибуток на власний розвиток вони зможуть не скоро. Ситуація обмеженості обігових коштів у суб’єктів малого підприємництва на інвестиції вимагає державного управління інвестиційною діяльністю в Україні, використовуючи інструменти та стимулюючі важелі податкового механізму. В подальшому необхідно розробити такий податковий механізм управління діяльністю малих інвестиційно активних підприємств, який би оптимально збалансовував інтереси держави, регіону, міста та малих суб’єктів інвестиційної діяльності.

Література

Розвиток малого підприємництва в Одеській області у 2010 р. / За ред. Н.П. Кузьмінової. – Головне управління статистики в Одеській області.

Фінанси малих підприємств Миколаївської області у 2010 р. / За ред. О.Г. Ковалюк. – Головне управління статистики у Миколаївській області.

Сысоев В. Современные тенденции в развитиии управлении ТНК / В. Сысоев, В.  Авраменко //

Вопросы экономики, 2007. – №5 – 112 с.

Белов В.Н. К вопросу о российской инновационной политике. Зарубежный опыт/ В.Н. Белов// Инновационная политика и инновационный бизнес в России. Аналитический вестник. – 2001. – № 5 (146). – С. 16-27.

Зайцев В. Льготы для инноваций: мировой опыт/ В. Зайцев // Деньги. – 2010. – № 41 (798). – С. 56-62.

6.Краснова В.В. Мировой опыт развития технопарков В.В. Краснова, Т.В. Безчасная // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций. –Донецк: ДонНУ, 2008. – С.484-489.

7. До 17% экономики Украины находится в тени – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prostobiz.ua/biznes/razvitie_biznesa/

332.012.2 + 658          Солоха Д.В., к.е.н., доцентСтраница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: