Название: Экономика Крыма № 3 (40)`2012 - Научно‐практический журнал

Жанр: Экономика

Рейтинг:

Просмотров: 1055

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У сучасних економічних умовах все більшої актуальності набуває питання формування конкурентної політики підприємств. Правильно сформована конкурентна політика дозволяє підприємствам  досягати  високого  рівня  конкурентоспроможності.  Оптимальне  формування  та

 

забезпечення ефективної конкурентної політики підприємства насамперед потребує розуміння її основних складових. При цьому виникає необхідність уточнення та розмежування складових категоріального апарату конкурентної політики, визначення нових аспектів в сучасних умовах господарювання підприємств поліграфічної промисловості. Враховуючи, насамперед те, що сфери конкурентних відносин дедалі більше розширюються та нині формуються нові конкурентні умови діяльності суб’єктів господарювання, що об’єктивно впливають на всі рівні та сфери їхньої взаємодії з ринковим середовищем, наявність конкурентної політики дозволяє приймати виважені рішення, спрямовані на забезпечення високого розвитку підприємства.

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій засвідчує, що наукові праці сучасних зарубіжних та вітчизняних вчених присвячені здебільшого дослідженню аспектів конкурентної політики в макро- розрізі. Серед найбільш вагомих слід назвати праці зарубіжних економістів К. Едварда, С. Макаферті тощо; російських – С. Авдашевої, Л. Барона, А. Данолової, І Гречишкіної, Р. Кокорєва, І. Князевої, А. Шастітко; українських – В. Гейця, Л. Дідківської, О. Костусєва, Ю. Уманців, Г. Я. Аніловської, З. М. Борисенко, О. Шнипка тощо [4-13]. Однак, незважаючи на значних науковий доробок в галузі конкурентної політики, питання потребує детального розгляду з боку підприємства.

Метою статті є дослідження основних складових формування конкурентної політики підприємств поліграфічної промисловості.

Формування конкурентної політики на підприємствах поліграфічної промисловості стає одним з найважливіших аспектів існування поліграфічних підприємств. Адже, конкурентна політика базується на основних складових, які складають основу діяльності підприємств.

Поліграфічна промисловість виступає однією з найважливіших підсистем видавничо- поліграфічної галузі, яка займає важливе місце в економіці України. На сьогодні налічується велика кількість приватних, колективних поліграфічних підприємств, які здебільшого оснащенні сучасною технікою для друку, що успішно конкурують на ринку пакувальної, рекламної, бланкової та іншої комерційної продукції [1; с. 13].

Станом на 01.06.2012 р. до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції внесено 5225 суб'єктів видавничої справи. Серед зареєстрованих суб’єктів займаються виготовленням поліграфічної продукції 672 підприємства, та 1870 суб’єктів видавничої справи поєднують 2-3 види діяльності: видавничу діяльність, виготовлення і розповсюдження видавничої  продукції.  Переважна  більшість  підприємств  поліграфічної  промисловості  –  малі

підприємства (91,3%). Частка суб’єктів приватної форми власності у поліграфічній діяльності більше

88,9%. Більшість підприємств знаходяться у м. Києві, Харківській,Донецькій, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та Автономній Республіці Крим [2].

Приведені дані засвідчують існування непропорційності розташування підприємств у регіонах, яка призводить до деформації структури промисловості, зменшення задоволення потреб споживачів у друкованій продукції.

Дослідження середньоринкових показників діяльності підприємств поліграфічної промисловості протягом 2007-2011 рр. свідчать про наступне: 1) обсяг ринку поліграфічної продукції в Україні постійно зростав, і у 2010 році склав 10,63 млн. грн. (зростання майже на 40%); 2) показники прибутку значно знизилися у 2008 році (майже на 35%), і повільно зростали протягом наступних років. Про нестабільне становище в промисловості свідчить і значна частка збиткових підприємств –

в межах 33-57% за 2007-2011 роки. Показник збитку був найбільший у 2008 році (зростання у 8 разів

порівняно з 2007 роком), і повторне зростання показника у 2011 році (майже вдвічі у порівняні з 2010

роком) [3].

У контексті виявлених тенденцій розвитку підприємств поліграфічної промисловості визначені негативні аспекти. Здебільшого це пояснюється зростанням великої кількості збиткових підприємств, які в своїй діяльності ведуть не коректну конкурентну політику.

Конкуренція є основною умовою, за якої працюють ринкові механізми, що формують багатство, розмаїття асортименту і високу якість товарів та послуг і створює конкурентну політику. У свою чергу вона є однією з головних складових ринкової економіки і перш за все передбачає задоволення потреб ринку, перемогу над конкурентами у боротьбі за споживача, забезпечення одержання  сталого  прибутку.  Показник  конкурентоспроможності  є  одним  з  найважливіших  у

діяльності підприємства, зростанню якого має сприяти конкурентна політика. Саме тому важливість

конкурентної політики дедалі зростає, включаючи в себе збутову та асортиментну політики.

Поняття «конкурентна політика» традиційно розглядається на двох рівнях: держави та окремого підприємства. Переважно дане поняття використовується на макрорівні (держави), і в

 

цілому розглядає створення оптимального конкурентного середовища діяльності суб'єктів господарювання, забезпечення їх взаємодії та сприяння розвиткові ефективної соціально орієнтованої економіки. Основні підходи до визначення терміна «конкурентна політика» в розрізі макро- і мікросередовища приведені у табл. 1.

 

 

Сутність поняття «конкурентна політика»

Таблиця 1

 

 

Розглядаючи конкурентну політику підприємства, треба зазначити, що трактування даного поняття неоднозначне. Деякі вчені вважають, що конкурентна політика підприємства стосується лише взаємовідносин з конкурентами. Інші розглядають під конкурентною політикою підприємства напрями дії щодо досягнення високої конкурентоспроможності підприємств.

Систематизуючи визначення поняття «конкурентна політика» можна виділити 3 наукових підходів:

ресурсний підхід (ґрунтується на ефективному розподілі ресурсів): Hoekman B., Mavroidis P.

організаційний підхід (побудований на існування системи або комплексу заходів): Уманців Ю.М., Князева І., Барон Л.И., Данилова А.В., Кокорев Р.А., Панова Г. С., Аніловська Г.Я., Борисенко З.М.

підтримуючий підхід (акцентує увагу на створенні конкурентного середовища всередині країни, забезпеченні стійкого економічного зростання і підвищення соціального добробуту населення): Шнипко О. С., Дідківська Л.І., Геєць В., Семиноженко В., Кваснюк Б.

 

Аналіз розглянутих підходів конкурентної політики дозволяє сформулювати власне тлумачення конкурентної політики підприємства - як комплекс заходів, здебільшого економічного та організаційно-адміністративного характеру, які дають змогу підприємству ефективно реалізовувати власні конкурентні переваги, та забезпечувати високу конкурентоспроможність в умовах існуючого конкурентного середовища.

Метою конкурентної політики є підвищення конкурентоспроможності підприємства. А це можливо лише за рахунок застосування принципово нових (відмінних від традиційних) підходів до розуміння і оцінки конкурентоспроможності підприємства, розробки та впровадження комплексної системи управління конкурентоспроможністю, вибору конкурентної стратегії ринку товарів і ринку технологій, скерованих на сучасний і правильний шлях, що відповідає рівню мінливості навколишнього середовища.

Конкурентна політика на поліграфічному підприємстві повинна базуватися на основних складових: товарній, інноваційній, організаційно-адміністративній та споживчій (рис. 1):

Результат:

задоволення потреб споживачів (замовників) у поліграфічній продукції.

Рис. 1. Складові конкурентної політики підприємства

Оскільки конкурентна політика підприємства розглядається як комплекс заходів, то її складовими відповідно будуть виступати самі заходи, розділені на 3 блоки і виведені системами:

Система заходів, які регламентують цінову та асортиментну політику підприємства. Такими заходами виступають: чітко визначена система ціноутворення, збалансованість цін в порівнянні з конкурентами; постійне вдосконалення асортименту поліграфічної продукції, забезпечення належного рівня якості продукції, розробка стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства.

Система заходів, які сприяють інноваційному розвитку. Результатами реалізованих інноваційних заходів мають бути: впровадження міжнародних стандартів, модернізація обладнання, технічне переозброєння, розширення товарного асортименту тощо.

Система організаційно-адміністративних заходів, які пов’язані з підвищенням конкурентоспроможності персоналу та формуванням ефективної організаційної структури. Побудова ефективної організаційної структури підприємства та набір конкурентоспроможного персоналу є не менш важливими заходами.

Всі складові поєднує загальна мета – забезпечення задоволень потреб споживачів (замовників) у поліграфічній продукції. Тому важливою оцінкою результату є постійний моніторинг споживчих потреб. Важливим під час моніторингу є отримання відповідей на наступні питання:

Наскільки       часто   розширюється            коло    підрядників    (ступінь          мобільності

/консервативності)?

Основні фактори, на які звертається увага при виборі підрядника?

Оцінка ряду заздалегідь заготовлених факторів по ступені важливості і якісно - наскільки добре такі послуги представлені на ринку?

 

Впровадження всіх систем заходів має здійснюватись для здатності підприємств своєчасно реагувати на зміни макросередовища, підвищення конкурентоспроможності як продукції так і самого підприємства, задоволення потреб споживачів різних груп, отримання більших доходів і т.д.

У конкурентній політиці необхідно врахувати також вертикальну інтеграцію та обмеження. До них належать типи контактів між постачальником і покупцем, які накладають на обидві сторони обов'язки, що прямо не пов'язані з фактом поставки товару і його оплатою. Метою такої інтеграції є бажання зменшити витрати виробництва і збуту продукції, що дає підприємству конкурентні переваги, посилює її ринкову владу та створює бар'єри для вступу інших підприємств у галузі.

Проведене дослідження свідчить, що конкурентна політика підприємства виступає важливим елементом  його  ефективної  діяльності  та  дозволяє  приймати  виважені  рішення,  спрямовані  на

забезпечення високого розвитку підприємства.

Під «конкурентною політикою» слід розуміти комплекс заходів, здебільшого економічного та організаційно-адміністративного характеру, які дають змогу підприємству ефективно реалізовувати власні конкурентні переваги, та забезпечувати високу конкурентоспроможність в умовах існуючого конкурентного середовища. Основними складовими конкурентної політики підприємств поліграфічної промисловості виступають: товарно-цінова, інноваційна та організаційно- адміністративна. Для їх реалізації необхідні наступні заходи: заходи, які регламентують цінову та асортиментну політику підприємства; 2.) заходи, які сприяють інноваційному розвитку. 3.) організаційно-адміністративні заходи, які пов’язані з підвищенням конкурентоспроможності персоналу та формуванням ефективної організаційної структури.

Перспективними напрямами дослідження є визначення підходів до формування конкурентної політики для підприємств поліграфічної промисловості.

Література

Броніцька Т. Видавнича діяльність України / Т. Броніцька //Вісник книжкової палати України. – № 6.

– 2006. – С. 11-14.

Статистичні дані. Видавнича справа // Державний комітет телебачення та радіомовлення України [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=88526&cat_id=34099.

Статистичні дані. Промисловість // Державна служба статистики України [Електроний  ресурс]. –

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Уманців Ю.М. Механізм економічної політики: Навчальний посібник / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло. –

Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 436 с.

Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації / О.С. Шнипко. – К., 2009. – 456 с.

Дідківська Л.І. Проблеми гармонізації антимонопольно-конкурентної політики з іншими напрямами економічної політики держави: методологічні та практичні аспекти / Л.І. Дідківська // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2005. – № 2. – С. 25-29

Волес В. Творення політики в ЄС / В. Волес, Г. Волес – К.: Основи, 2004. – 817 с.

Hoekman B. Dumping, Antidumping and Antitrast / B. Hoekman, P. Mavroidis // Jounal of World Trade, –

№ 1. – Р. 28.

Князева И.В. Антимонопольная политика в России / И.В. Князева. – М.: Издательство «Омега-Л», 2007 – 493 с.

Антимонопольная политика и развитие конкуренции на финансовом рынке / Л.И.Барон, А.В. Данилова, Р.А. Кокорев, Г.С. Панова. – М.: ТЭИС. – 2003. – 168 с.

Аніловська Г.Я. Державний фактор трансформаційних перетворень в економіках перехідного типу /

Г.Я. Аніловська. – Львів: Видавництво ЛКА, 2002. – 324 с.

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: в 3 т./Т.3: Конкурентоспроможність української економіки / За ред. акад. В. Гейця, акад. В. Семиноженка, чл.-кор. Б. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007. – 556 с.

Борисенко З.М. Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України / Борисенко З.М. – К.: Таксон, 2004. – 326 с.

Полянська А.С. Формування конкурентної політики вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання. / А.С. Полянська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми

розвитку. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 564 с.

Кашуба Я.М. Реалізація конкурентної політики підприємства з урахуванням впливу інституційних механізмів та процесів самоорганізації / Я.М. Кашуба // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011.

– 475 с.

Коу Д. Маркетинг и продажи В2В / Д. Коу. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. – 426 с.

 

[005.951:640.41]         Гавриш К.С., аспірант,

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-БарановськогоСтраница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: