Название: Экономика Крыма № 3 (40)`2012 - Научно‐практический журнал

Жанр: Экономика

Рейтинг:

Просмотров: 1055

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ТА ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ

Функціонування будь яких комерційних підприємств, в тому числі і будівельних, орієнтоване на досягнення певного фінансового результату. В сучасних реаліях економіки України під впливом різноманітних ризиків зовнішнього і внутрішнього походження фактично отриманий фінансовий результат будівельних підприємств може відрізнятися від запланованого. В цьому контексті особливої актуальності набуває аналіз факторів ризику, що впливають на відхилення фактичного прибутку від його запланованого значення.

Аналізу факторів ризику присвячена велика кількість наукових робіт, серед яких роботи Андрушківа Б.М., Балабанова І.Т., Гранатурова В.М., Івченко І.Ю., Замчалова С.С., Кудрявцевої А.А., Литовченко І.Б., Малашихіної Н.Н., Паляниці В.А., Панібратова Ю.П., Харічкова С.К, Хохлова Н.В. та багатьох ін. Проте питання аналізу факторів ризику для будівельних підприємств залишаються недостатньо висвітленими і потребують подальшої розробки.

Метою статті є аналіз впливу основних зовнішніх і внутрішніх факторів ризику будівельних

підприємств, що спеціалізуються на промисловому та житловому будівництві, на відхилення фактичного прибутку від запланованого. Для цього будемо використовувати методи кореляційно- регресійного аналізу.

Оскільки врахувати всі фактори ризику, що впливають на відхилення фактичного прибутку від його запланованого значення не є можливим, доцільно виділити основні з них за допомогою кореляційного аналізу.

За результатами кореляційного аналізу можна робити висновки про характер і силу зв’язку між змінними. Для оцінки тісноти зв’язку використовують коефіцієнт кореляції, значення якого може коливатися від -1 до +1.

В тому випадку, коли значення коефіцієнта кореляції більше нуля, має місце прямий зв'язок, тобто при збільшенні (зменшенні) значення однієї змінної збільшується (зменшується) значення іншої змінної.

Коли  ж  коефіцієнт  кореляції  є  від’ємним,  –  зв'язок  зворотній,  а  отже  зі  збільшенням

(зменшенням) значення однієї змінної зменшується (збільшується) значення іншої змінної.

Чим ближче коефіцієнт до одиниці (-1), тим сильніший зв'язок між ознаками [1].

В табл. 1 представлені дані щодо впливу зовнішніх та внутрішніх факторів ризику підприємств будівельної галузі Дніпропетровської області на відхилення їх фактичного прибутку від запланованого.

Необхідно зауважити, що внутрішні фактори ризику для підприємств «А» і «Б» є однаковими, зовнішні ж фактори ризику дещо відрізняються, що пов’язано з їх орієнтацією на різного споживача. Для   підприємства   промислового   будівництва   споживачем   є   промислові   підприємства,   для

підприємства житлового будівництва – населення.

Як видно з таблиці 1 у всіх випадках коефіцієнт кореляції >0,75 (або < –0,75), що говорить про те, що вплив виділених факторів на відхилення прибутку є сильним.

Таким чином, за результатами кореляційного аналізу до основних зовнішніх факторів ризику впливаючих на відхилення фактичного значення прибутку від запланованого можна віднести наступні:

для будівельного підприємства, що спеціалізується на промисловому будівництві:

зміна попиту на будівельну продукцію в регіоні;

зміна розміру мінімальної заробітної плати;

зміна курсу гривні по відношенню до долару США;

 

зміна цін на матеріальні ресурси, необхідні для виготовлення будівельної продукції підприємствами, що спеціалізуються на промисловому будівництві;

зміна обсягів капітальних інвестицій в будівництво в промисловості в регіоні;

зміну обсягу реалізованої промислової продукції в регіоні.

для будівельного підприємства, що спеціалізується на житловому будівництві:

зміна попиту на будівельну продукцію в регіоні;

зміна розміру мінімальної заробітної плати;

зміна курсу гривні по відношенню до долару США;

зміна цін на матеріальні ресурси, необхідні для виготовлення будівельної продукції підприємствами, що спеціалізуються на житловому будівництві;

зміну ставки за іпотечним кредитуванням;

зміна доходів населення в регіоні.

До основних внутрішніх факторів ризику (для підприємств промислового і житлового будівництва) відносяться наступні:

зміна плинності кадрів;

зміна зносу обладнання;

зміна фінансової стійкості;

зміна платоспроможності;

зміна витратоємності продукції;

зміна витрат на інвестиції та інновації.

Таблиця 1

Значення коефіцієнтів парної кореляції для зовнішніх та внутрішніх факторів ризику

підприємств «А» і «Б» розраховано на основі даних з джерел [2-11] та фінансової звітності будівельних підприємств Дніпропетровської області; при розрахунку використовувалися індекси поквартальних показників в період з 2006 по 2011 рік

Використовуючи програмне забезпечення MS Office та вихідні дані розрахуємо параметри та побудуємо регресійну модель залежності Y залежної величини (відхилення фактичного прибутку від запланованого) від Х1,Х2…Х15 незалежних величин (факторів ризику).

 

За результатами обчислень, залежність між відхиленням прибутку будівельного підприємства, що спеціалізується на промисловому будівництві, і факторами ризику описується наступною моделлю (формула 1):

 

Y 283 ,408 X1 312 ,739 X 2 2,3279

X 3 85 ,9489

X 4 222 ,5732  X 6  

 

11,0662

X 8 68 ,3141

X10 193 ,6679

X11 4,4847

X12

0,9885

X13 

 

651 ,52532

X14

71,4552

X15

(1)

 

Модель залежності відхилення прибутку будівельного підприємства, що спеціалізується на

житловому будівництві, та факторів ризику описується наступною формулою (формула 2):

 

Y 121 ,513 X 1 218 ,8342

X 2 9,3341

X 3 84 ,1224

X 5 111 ,9775

X 7 

 

11 ,0773  X 9

57 ,312 X 10

198 ,7773

X 11

8,1857

X 12

1,1205

X 13 

 

711 ,0981

X 14

70 ,3594

X 15

(2 )

 

Обидва рівняння регресії та їх параметри є статистично значимими, таким чином, можуть бути

використані для прийняття рішень. Підсумовуючи, можна сказати, що в статті виділені зовнішні та внутрішні фактори ризику будівельних підприємств, що впливають на відхилення їх фактичного прибутку від запланованого, при цьому врахована спеціалізація на промисловому та житловому будівництві. Виявлені за допомогою кореляційно-регресійного аналізу тенденції та зв’язки можуть використовуватися для подальшого аналізу ризиків та прийняття управлінських рішень.

Література

Ершова Н.М. Экономико-математические методы и модели принятия решений в условиях определенности, неопределенности и риска: монография / Н.М. Ершова, В.П. Скрипник. – Днепропетровск: ПГАСА, 2011. – 350 с.

Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт Державного комітету статистики в Дніпропетровській області. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dneprstat.gov.ua.

.Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

.Статистичний щорічник України за 2007 рік / [за ред. О.Г. Осауленка]. – К.: Державний комітет статистики України, 2008. – 572с.

.Статистичний щорічник України за 2008 рік / [за ред. О.Г. Осауленка]. – К.: Державний  комітет

статистики України, 2009. – 568с.

Статистичний щорічник України за 2009 рік / [за ред. О.Г. Осауленка]. – К.: Державний комітет статистики України, 2010. – 567с.

Статистичний щорічник України за 2010 рік / [за ред. О.Г. Осауленка]. – К.: Державний комітет статистики України, 2011. – 560с.

Україна у цифрах 2009: статистичний збірник / [за ред. О.Г. Осауленка]. – К.: Державний комітет

статистики України, 2010. – 258с.

Україна у цифрах 2010: статистичний збірник / [за ред. О.Г. Осауленка]. – К.: Державний комітет статистики України, 2011. – 252с.

621:005.1:330.3          Якименко О.С., асистент,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: