Название: Экономика Крыма № 4 (33)`2010 - Научно‐практический журнал

Жанр: Экономика

Рейтинг:

Просмотров: 1007

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Під ресурсозберігаючою політикою країни (регіону) слід розуміти цілеспрямовану діяльність, пов’язану з плануванням і здійсненням сукупності заходів і стратегій з вибору у відповідності з вимогами ринку ресурсозберігаючої технології. Ресурсозберігаюча політика є невід’ємною складовою частиною ринкової виробничої політики, направленої на виробництво конкурентоспроможної продукції, що реалізується на ринку з метою одержання максимального прибутку і забезпечує відповідний фінансовий результат. При цьому мається на увазі, що використання ресурсозберігаючих технологій не приводить к зменшенню обсягу продукції, а дозволяє скоротити витрати виробництва в частині використання ресурсів і реалізувати продукцію за світовою ціною, підвищити екологічність виробництва, а також змінити техніко – економічні характеристики виробляємої продукції, у тому числі за рахунок продукції, що має ресурсозберігаючий ефект [1, с.102-104].

Питанням, пов’язаними з ресурсозбереженням та формуванням сучасної ресурсозберігаючої політики присвячені праці багатьох таких відомих зарубіжних та вітчизняних вчених як Р.Х . Исмагилова,  В.В.Славова,  С.Ю.  Половникової,  В.А.  Тарана,  М.І.  Іванова,  Р.І.  Балашової,  А.  Г.

 

Айрапетової, А.З. Оксанич, В.К. Костюка [1-3]. Не зважаючи на значну кількість праць щодо ресурсозбереження, постійно відчувається невизначеність та проблематичність відносно зазначених питань.

Метою статті є дослідження методів ресурсозбереження та формування сучасної політики ефективного використання ресурсів.

Методи ресурсозбереження реалізуються через організаційно-технічні заходи, наприклад, по

заміні фізично або морально застарілих технологій, устаткування, організаційних проектів, економічних і інших методів менеджменту [2, с.112]. На основі виявлення факторів впливу, їхньої систематизації, узагальнення, якісної й кількісної оцінки можна застосовувати відповідні методи формування сучасної політики ресурсозбереження. При цьому необхідно розрізняти рівні управління даним процесом. Загальна класифікація методів формування сучасної політики ресурсозбереження наведено на рис. 1.

Методи формування сучасної політики ресурсозбереження

Економічні     Адміністративні        Соціальні

 

Прискорена амортизація

Податкові пільги Пряме бюджетне

фінансування

Вимога про обов’язковий енергоаудит

Стандарти якості енергоресурсів

Штрафи та санкції за нераціональне використання ресурсів

Розвиток соціально- екологічної свідомості у сфері ресурсоспоживання

Підготовка екологічно орієнтованих

кадрів

 

 

 

Субсидіювання частини відсотків по кредитах

Порогові концентрації забрудн. речовин в навк. середовищі

 

Інформаційне забезпечення процесу ресурсозбереження

 

 

 

 

Методи тарифной політики

Впровадження системи менеджменту

 

 

 

Система платежів за викиди у навколишнє середовище

Впровадження системи менеджменту якості продукції

 

 

Інвестиційна складова в тарифах

Рис. 1. Методи формування сучасної політики ресурсозбереження

Методи управління покликані інтенсифікувати процес ресурсозбереження регіональних економічних систем, змістивши зону привабливості заходів щодо ресурсозбереження в потрібному напрямку [3, с.121]. Можна звести розглянуті фактори впливу й етапи руху ресурсів по виробничому ланцюзі в певну схему (рис. 2).

Природно, що найбільшими можливостями регіональні економічні системи володіють в сфері роботи з факторами внутрішнього середовища. У цьому випадку розроблювачі програми ресурсозбереження мають наступні переваги:

повнота влади над виробничими процесами усередині підприємства;

можливість управління всіма видами ресурсів, наявними в розпорядженні підприємства;

 

повнота інформації про динаміку процесів і можливих змін у них;

система кадрового, фінансового, інформаційного забезпечення програми ресурсозбереження.

 

Постачання ресурсів Постачальники

Перетворення ресурсів

Підприємства регіональних економічних систем

Випуск продукції Споживач

 

 

 

Фактори зовнішнього середовища

Фактори внутрішнього середовища

Фактори зовнішнього середовища

 

 

 

50% (питома вага впливу на процес)

10%     40%

 

 

Рис. 2. Зв'язок етапів руху ресурсів і факторів впливу

Розглядаючи   методи,   за   допомогою   яких   підприємство   може   впливати   на   фактори внутрішнього середовища, їх можна розділити на наступні види (табл. 1).

 

 

Класифікація методів управління процесом організації виробництва

Таблиця 1

 

 

У свою чергу, кожна із груп методів управління включає ряд підгруп, представлених на рис. 3.

 

Стандартизація

Інструкування

Управлінський облік

 

 

 

 

Регламентація

Організаційно- розпорядницькі методи

Енергоменеджмент

 

 

 

 

Нормування

 

Распорядження

Енергоогляд

 

 

Рис. 3. Група організаційно-розпорядницьких методів управління процесом ресурсозбереження

 

Організаційно-розпорядницькі методи управління мають наступні достоїнства: як правило, не вимагають значних витрат матеріальних ресурсів;

дозволяють підвищити прозорість руху матеріальних і фінансових потоків;

дозволяють  підвищити ефективність  управління матеріальними ресурсами  підприємства  в цілому.

До числа недоліків даної групи методів можна віднести наступні:

труднощі перебудови свідомості персоналу підприємства;

труднощі  оцінки  економічного  ефекту  від  впровадження  даних  заходів  (наприклад,  як розрахувати ефект від перебудови організаційної структури підприємства);

можливість обюрокрачування системи управління ресурсами, втрата гнучкості в управлінні

ресурсами.

Відмітною рисою інженерно-технологічних методів управління процесом організації виробництва є їхня застосовність у рамках внутрішнього середовища промислового підприємства (рис. 4).

 

 

Застосування прогресивних технологій

Розробка автономних джерел енергії та матеріалозберігаючих технологій

Методи обробки матеріалів

 

 

 

 

Застосування методів наукової організації труда

Оптимизація схем енергоспоживання

Інженерно- технологічні методи

Оптимізація режиму роботи обладнання з урахуванням можливостей нічних тарифів

Використання автоматичних поточних ліній

Енергоаудит

 

 

Рис. 4. Інженерно-технологічні методи підвищення ефективності організації виробництва

Це пов'язане з тим, що за межами підприємства інженерні служби практично не працюють.

Тут слід зазначити особливу роль енергоаудиту підприємства. Енергоаудит - це оцінка ефективності процесу енергоспоживання на підприємстві незалежними експертами з розробкою практичних рекомендацій з реалізації конкретних ресурсозберігаючих заходів. У цьому відмінність енергоаудиту від енергообстеження, що припускає тільки перевірку параметрів енергоспоживання на відповідність нормативним вимогам.

Наступною групою методів є економічні методи управління, представлені на рис. 5. Достоїнствами економічних методів є наступні:

можливість досягнення певних результатів на основі ринкових методів, що відображають

сформовані умови попиту та пропозиції на ринку ресурсів і продукції підприємства;

можливість для підприємства самостійно встановлювати цілі й завдання на основі аналізу рівня, складу й структури ресурсоспоживання, а також динаміки цін на вхідні ресурси;

можливість коректної оцінки економічного ефекту від реалізації конкретного заходу, а також

характеру його розподілу між різними групами інтересів (наприклад споживачем і постачальником ресурсів).

Достоїнствами застосування соціально-психологічних методів є наступні:

можливість  посилення  мотивації  співробітників  підприємства  в  сфері  випуску  якісної продукції, що підвищує рівень прибутку підприємства;

можливість створення сильної корпоративної культури підприємства, що забезпечує зниження ризику витоку «мозків», а також створює умови для інтенсифікації виробничої діяльності людей;

забезпечення умов для якісного й стійкого відтворення промислових кадрів для підприємства, а

також їхнього професійного зростання.

 

 

Страхування ризиків

Опціони, хеджування, форварди

Спільна участь в реконструкції обєктів

Економічні методи

Економічне обгрунтування страхових запасів ресурсів

 

 

 

Диверсифікація ресурсозберігаючих заходів

Вертикальна і горизонтальна інтеграція

Управління кредиторською заборгованністью постачальників ресурсів

Рис. 5. Економічні методи організації виробництва

Застосування схем лізингу та аренди обладнання

 

 

На рис. 6 наведено соціально-психологічні методи організації виробництва промислового підприємства.

 

 

Зміна уявлення персоналу

Запровадження навчання персоналу у сфері раціонального використання ресурсів

 

Запровадження днів організації виробництва

 

 

 

 

Формування організаційної культури предприятия

Створення центрів якості

 

Соціально- психологічні методи

Запровадження системи матеріального та нематеріального стимулювання персоналу

Поліпшення умов праці співробітників за рахунок організації виробництва

 

 

Рис. 6. Соціально-психологічні методи організації виробництва промислового підприємства

Представлений огляд методів організації виробництва дає можливість якісного й докладного аналізу умов організації виробництва, а також проведення ефективного відбору конкретного методу для рішення проблем підприємства в сфері організації виробництва та ресурсозбереження і як наслідок формування ресурсозберігаючої політики регіональних економічних систем.

Література

Айрапетова А.Г. Формирование ресурсосберегающей политики: Теория и методология: Дис. д-ра экон. наук : 08.00.05 СПб., 2002.

Половникова С.Ю. Ресурсозбереження в розширеному відтворенні трансформаційної економіки України [Текст] : дис. канд. екон. наук : 08.01.01 / С.Ю. Половникова, ДДАУ. – Дніпропетровськ, 2003. – 182 с.

Організація і планування виробництва : навч. посіб. / [Костюк В.К., Воінова Н.В., Цимбалюк Л.Г. та ін.]

; за заг. ред. В.К. Костюка. — К.: Університет «Україна», 2006. — 331 с.

Рецензент докт. экон. наук, профессор Е.М. Воробьев

 

332.3:349.42               Довгий Г.І., здобувач, Нечипоренко К.В., здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет,

м. ДніпропетровськСтраница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: