Название: Экономика Крыма № 4 (33)`2010 - Научно‐практический журнал

Жанр: Экономика

Рейтинг:

Просмотров: 1005

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ТА ЗМІНИ У МЕНЕДЖМЕНТІ

Для менеджменту, як з точки зору теорії, так і практики, важливим є вибір пріоритетних напрямків розвитку та створення (відокремлення) систем управління найбільш вагомих для виробництва об’єктів, який залежить від факторів, що впливають на підприємство. Науково-обґрунтований аналіз впливу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства надає можливість здійснити ефективну перебудову управлінської сфери, що сприяє підвищенню ефективності виробничої діяльності та конкурентоспроможності продукції. Дослідженню ефективного менеджменту та факторів впливу на конкурентоспроможність присвячені наукові праці багатьох учених-економістів і практиків [1-7]. Вдосконалення менеджменту здійснюється в руслі двох взаємодоповнюючих тенденцій: перша – розвиток технологічного забезпечення управління; друга – розвиток знань та досвіду управління в конкретних економічних умовах [1, с. 42]. Ефективність менеджменту за відсутності фінансових ресурсів, технологічних і технічних переваг доведено досвідом Японії з формування конкурентних переваг на світових ринках у післявоєнний період. На думку А. Фісун, особливість японського менеджменту полягала у визначенні таких критеріїв, як якість продукції та гнучкий ритм виробництва, що стимулює творчий і вдумливий підхід працівників до результатів своєї праці, їхня ініціатива щодо дрібних поліпшень у виробничій діяльності, яка заохочувалася і враховувалась, що й обумовило наявність факторів успішного розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств [3, с. 82].

Менеджмент вітчизняних підприємств в більшості випадках побудовано на принципах планової економіки: виконання плану за будь яких обставин, стримання ініціативи, фіксованої премії, системи

штрафів. Ці негативні фактори мікросередовища призводять до низької конкурентоспроможності підприємств.  До  факторів  макросередовища,  за  Ф.  Котлером  [4],  відносяться  всі  основні  сили,  що

«приходять у зіткнення з інтересами фірми»: демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні чинники і чинники культурного оточення.

Ці недоліки, перш за все, стосуються підприємств виробничої сфери, особливо на сучасному етапі,

що  характеризується  жорсткою  конкуренцією  на  внутрішньому  і  зовнішніх  ринках,  фінансовими

 

обмеженнями, слабким законодавством щодо захисту та підтримки вітчизняного виробника, тому розробка напрямів удосконалення менеджменту та підвищення конкурентоспроможності є актуальним.

Мета  статті  полягає  у  визначенні  напрямків  розвитку  промислового  підприємства  та  змін  у

менеджменті на підставі аналізу впливу ключових факторів на його конкурентоспроможність.

Останнім часом в менеджменті, спостерігається безліч майже однакових розробок, які більшою мірою перешкоджають гармонійному розвитку виробництва як цілісної соціально-економічної системи.

Відомі  з  теорії  та  практики  різні  підходи  до  управління  (процесний,  ситуаційний,  маркетинговий,

інноваційний, інвестиційний, адаптивний, управління якістю та ін.) використовуються при побудові окремих сфер загального менеджменту та направлені на отримання економічного ефекту підприємством.

Однак поточні тенденції свідчать про зниження рівня економічних показників та конкурентоспроможності

продукції на більшості вітчизняних підприємств.

Рівні конкурентоспроможності характеризується  чотирма  типами менеджменту на  підприємстві: перший – менеджмент інертний відносно посилення конкурентних переваг шляхом інновацій, оскільки

упевнений в довгостроковій стабільності положення своєї продукції на ринку; другий – менеджмент будує політику   на   копіюванні   переваг   компаній-конкурентів,   копіюючи   властивості   продукції,   техніку,

технологію виробництва, систему управління якістю і персоналом; третій – менеджмент будує політику тиску на конкурентів за рахунок організації ефективної системи управління інноваціями, виробництвом і збутом; четвертий – підприємство має настільки могутні конкурентні переваги, використовуючи постійне

вдосконалення і інновації, що може вільно конкурувати з будь-якими підприємствами як на внутрішньому, так і зовнішніх ринках [5, с. 375-377; 6].

Наведена градація конкурентоспроможності за типом менеджменту на підприємстві актуальна з позиції вдосконалення управління і вибору ключових напрямів розвитку. Однак слід зазначити, що розподіл

підприємств за визначеними вище типами менеджменту можливий при статичному аналізі певного сегменту ринку, в динаміці ж підприємства можуть переходити з однієї групи в іншу. Позитивним напрямом є поетапний або проривний перехід від першої групи до четвертої.

До даної градації за рівнями конкурентоспроможності можливо додати п’ятий тип менеджменту: це

«експлерентна стратегія» [1, с. 46] або «стратегія блакитного океану» [7], коли підприємство здійснює проривні технології та виходить на вільний сегмент ринку з продукцією, яка ще не має конкурентів.

Конкуренція сприяє необхідності проведення маркетингових досліджень та урахування комерційного

ризику, вивчення власних можливостей та факторів впливу на діяльність підприємства. Підприємство аналізує власні можливості, обирає стратегію розвитку, внутрішню політику та тактику дій.

Саме такі дії здійснює ВАТ «Грета» – підприємство з випуску газових плит, яке займає на ринку

газових плит України лідируючі позиції (23,6%). Інші бреди – це «Норд» (19,5%), «Indesit» (10,6%), «Брест» (8,4%), «Ardo» (7,6%), «Gorenje» (5,51%), «Дніпро» (5,0%), «Веко» (2,9%», «Zanussi» (2,6%), «Запоріжжя»

(2,4%), «Bosh/Siemens» (2,0%), «Кінг» (1,83%), а такі, як «Ariston», «Hansa», «Mora», «Elektrolux»  – менше

1% кожний.

ВАТ «Грета» стабільно нарощує обсяги виробництва: з 2002 р. по 2008 р. обсяги реалізованої продукції  зросли  на  153%.  За  індексами  виробництва  (у  співвідношенні  до  2001  р.)  ВАТ  «Грета»

випереджає промисловість та машинобудівну галузь (рис. 1). Зниження обсягів реалізованої продукції в

2009 році майже на 25% обумовлено фінансовою кризою.

 

 

600

 

542,7

 

 

 

500

Подпись: Індекс, %400

300

200

100

17   13,7

46,1

63,2

148,8

93,9

90

177,2

165,6

122,2

297,4

219,3

161,6

367,9

356,9

240,1

 

465,8

334,9

 

0          8,927

37,1

 

2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008

Роки

Промисловість          Машинобудування   ВАТ Грета

Рис. 1. Індекси промислового виробництва, машинобудівної галузі та ВАТ Грета в 2001-2008 рр. (у відсотках до 2001 року)

 

Підприємство вдосконалює підходи до збуту: з 2005 р. продукція реалізується через торговий дім

«Укргазмаш» i ВАТ «Унiверсал». У 2006 р. зросли поставки не лише по Україні, але й у Росію, Молдову, Болгарію, Казахстан, Узбекистан та інші країни СНД. Для підприємства даний регіон є найбільш перспективним

через близькість, що позитивно позначається на ціновій політиці дилерів. У 2007 році за участю ВАТ «Грета» було створено ТОВ «Грета» в Росії (м. Бєлгород), яке займається реалізацією газових плит.

Впродовж останніх років підприємство акцентує увагу на аналізі факторів впливу з конкретизацією проблем за кожним з них та визначенням змін, які сприятимуть позитивній динаміці. На підставі аналізу офіційної звітності їх систематизовано і вигляді табл. 1.

 

 

Зведені дані за факторами впливу на виробництво

Таблиця 2

Примітка: х – незначний вплив; х х – середній вплив; х х х – вагомий вплив

Для порівняння змін у пріоритетах підприємства щодо аналізу факторів впливу дані зведено у табл. 2. Аналіз показав,          що       до        2007    року    основними     негативними факторами      впливу            на конкурентоспроможність  підприємства  вважалися:  політична  ситуація  в  країні,  відсутність  коштів  на придбання  більш  сучасного  обладнання,  високі  податки.  Отже,  підприємство  акцентувало  увагу  на

факторах макросередовища, на які суттєво вплинути не може.

Це призвело до того, що з 2006 р. по 2007 р., коли галузь машинобудування та промисловість збільшують обсяги реалізованої продукції, на ВАТ Грета спостерігається різке падіння цього показника (рис. 2).

160

 

 

150

Подпись: Індекс, %140

130

120

110

100

117

108,9

143,4

124,9

125,9

113,7

 

152,4

138,6

132,6

137

116,9

111,3

 

149,5

117,7

115,1

143

129,9

117,7

137,3

127,8

123,8

 

2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008

Роки

Промисловість          Машинобудування   ВАТ Грета

Рис. 2. Індекси промислового виробництва, машинобудівної галузі та ВАТ Грета в 2002-2008 рр. (у відсотках до попереднього року)

Негативним для підприємства є й те, що вітчизняний ринок поступово завойовує побутова техніка іноземних виробників. В даний час очікується різкий зріст ринку газових плит. Термін експлуатації кухонних плит, встановлених у новобудовах 14-15 років поспіль, підійшов до завершення, тому невипадково у цьому сегменті великої побутової техніки активізувались i імпортери, i вітчизняні виробники. Ті з них, хто може запропонувати оптимальне співвідношення ціни i якості, будуть контролювати ринок.

Підприємство миттєво реагує на негативні результати, переглядає ключові фактори впливу та вдосконалює управління виробничою діяльністю.

Для керівництва стало зрозумілим, що реакцією на зовнішні фактори (політичну нестабільність,

високі податки, зростання цін на ринку та ін.) необхідно адаптуватися.

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

 

 

Аналіз факторів, що впливають на підприємство, за ступенем впливу та позитивними змінами

Таблиця 1

 

 

 

 

Экономика Крыма № 4(33), 2010 год

322

 

В практичній діяльності підприємства з’являється головний фактор ринкової економіки – комерційний ризик, який пов'язаний з реалізацією продукції на внутрішньому ринку (зменшення розміру і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява агресивних конкурентів). При аналізі виробничого фактору акцент робиться вже не на високих цінах на метал, відсутності сучасного обладнання, а на порушеннях у виробничих процесах та поставках сировини, матеріалів та комплектуючих. Фінансово-економічний фактор аналізується вже не за недосконалістю податкового та митного законодавства, а зі сторони інфляційних процесів та несплати.

Враховуючи негативний вплив факторів, підприємство розробляє план змін, реалізація якого повинна позитивно вплинути на діяльність підприємства, це:

вдосконалення управління якістю на підприємстві;

проведення системних маркетингових досліджень;

створення системи фінансового менеджменту з метою роботи зі споживачами на умовах передплати.

Головною позитивною тенденцією є урахування фактору «комерційного ризику» з позицій маркетингової  діяльності:  аналізу  конкурентів,  визначення  потреб  споживачів  та  можливостей

підприємства. Ця тенденція на ВАТ Грета виникла, напевно, внаслідок різкого падіння обсягів

реалізованої продукції протягом 2006 р. на фоні зростання цього показника у промисловості, зокрема машинобудуванні. За І. Прозоровою – це «пристосування компаній до нової ситуації за допомогою перепроектування системи управління в ряді випадків пов’язано з кризовою ситуацією як у зовнішньому середовищі, так і всередині компанії» [2]. На жаль, це найбільш розповсюджені причини змін у менеджменті вітчизняних підприємств.

На підставі проведеного аналізу сформовано цикл взаємозв’язку аналіза факторів впливу, типу менеджмента та стратегії розвитку підприємства (рис. 3).

Рис. 3. Цикл взаємозв’язку факторів впливу, визначення конкурентної стратегії та формування типу менеджменту на підприємстві

Означені  три  етапи  вищенаведеного  циклу  взаємозалежні  та  впливають  на  виробничу діяльність. Кожне підприємство може самостійно обирати відправну точку у цьому циклі.

Необхідною умовою ефективного функціонування вітчизняних підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності є вдосконалення менеджменту на підставі аналізу ключових факторів впливу на діяльність, розробка та втілення позитивних змін у виробничу діяльність. На прикладі

функціонування та розвитку менеджменту ВАТ «Грета» показано зміни у пріоритетах аналізу факторів впливу на підприємство, головним з яких є урахування комерційного ризику та проведення

маркетингових досліджень.

Література

Козаченко А.В. Управление крупным промышленным предприятием : монография / А. В. Козаченко, А. Н. Ляшенко, И. Ю. Ладыко и др. – К.: Либра, 2006. – 384 с.

Прозорова І. Методи бізнес-реінжинірингу в маркетингу / І. Прозорова // Схід. – 2008. – №7 (91).– С. 60-62.

Фісун А. Японська модель розвитку економіки / А. Фісун // Економіка України. – 2009. – № 9. – С. 79-87.

Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; [пер. с англ.]. – М.: Ростинтэр, 1996. – 704 с.

Как добиться успеха: Практические советы деловым людям / Под общей ред. В. Е. Хруцкого. – М. : Политиздат, 1991. – С. 375-377.

Шевченко Л.С. Конкурентное управление : учеб. пособ. / Л.С. Шевченко. – Харьков : Эспада, 2004. – 520 с.

Співакова Т. Можливості застосування концепції латерального маркетингу та стратегії «блакитного океану» на

українському ринку / Т. Співакова, М. Отрода // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 1. – С. 40-44.

 

Длігач А.О., к.е.н., доцент,

Київський національний університет імені Тараса ШевченкаСтраница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: