Название: Экономика Крыма № 2 (35)`2011 - Научно–практический журнал

Жанр: Экономика

Рейтинг:

Просмотров: 1385

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

У сучасних економічних умовах на діяльність підприємств впливають фактори ринкового середовища, що значною мірою визначають поведінку суб’єктів господарювання на ринку та суттєво позначаються на ефективності їх діяльності. Несприятливі фактори можуть загрожувати економічній безпеці підприємства, створювати кризову ситуацію, яка порушує його позиції в ринковому середовищі. Фактори ринкового середовища впливають на діяльність підприємства, характеризуються високою динамічністю – здатністю швидко змінюватися в часі, і мають як внутрішні, так і зовнішні джерела. За умов безпрецедентної появи викликів та загроз економічного, екологічного, соціального характеру особливу актуальність набувають підходи до розроблення ефективних стратегій розвитку вітчизняних підприємств.

Дослідженню проблематиці впливу нестабільного ринкового середовища на ефективність діяльності підприємства присвячені чисельні наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених, серед яких варто виділити Г.Б. Клейнера [1], В.Л. Тамбовцева, В.В. Вітлінського [2], А.В. Терзієва [3]. Управлінню підприємствами в умовах нестабільного ринкового середовища присвячено ряд досліджень  та  публікацій  І.  Ансоффа  [4],  А.Г.  Патліса  [5].  В.В.  Пастухової  [6],  Разом  з  тим

 

недостатньо висвітленими залишаються питання вибору стратегій розвитку підприємств з урахуванням рівня нестабільності ринкового середовища.

Метою статті є узагальнення наукових здобутків фундаторів теорії стратегічного менеджменту та розроблення на цій основі підходів до вибору стратегій розвитку підприємств залежно від рівня нестабільності ринкового середовища.

Дослідження феномену нестабільності дозволяє стверджувати, що однією з найсерйозніших проблем, з якою стикається більшість дослідників, – це проблема передбачення. «Нестабільність» як філософську категорію та світогляд розглядав І. Пригожин [7, с. 50], який зазначив, що визнання

нестабільності – це не капітуляція, а навпаки – залучення до нових експериментальних і теоретичних

досліджень, що відображають специфічний характер навколишнього середовища.

Під нестабільним середовищем С. Б. Папін пропонує розуміти такі його особливості [8, с.4]: зміну   значущості   факторів,   які   об’єктивно   існують   у   зовнішньому   середовищі,   яка

перешкоджає об’єктивно оцінити ситуацію суб’єктом управління і пов’язана зі структурною невизначеністю;

зміну інтенсивності прояву значущих для суб’єкта управління факторів, що зумовлено параметричною невизначеністю.

У результаті критичного аналізу нами було систематизовано такі ознаки нестабільного ринкового середовища:

Невизначеність середовища, яка характеризується тим, що на ринкові умови певним чином

впливає велика кількість факторів різноманітної природи та спрямованості, які не можуть бути об’єктивно оцінені та враховані у кількісному виразі [1, с.5].

Під невизначеністю слід розуміти неможливість оцінювати майбутній розвиток подій з погляду як імовірності їх реалізації, так і масштабів та виду їх прояву [1]. У дослідженнях В.В. Вітлінського виокремлено два типи невизначеності: істинну, зумовлену властивостями економічних процесів, та інформаційну, пов’язану з неповнотою і неточністю наявної інформації про ці процеси. Істинну невизначеність не можна плутати з об’єктивною наявністю різних варіантів економічного розвитку і можливістю свідомого вибору з-поміж них ефективних варіантів. Ідеться про принципову неможливість точного вибору єдиного оптимального варіанта [9, с.60].

Непередбаченість середовища – ситуація, за якої передбачення поведінки зовнішнього середовища неможливе, у тому числі і в стохастичних термінах. Інакше кажучи, параметри випадкових змінних зовнішнього середовища не можна передбачати [5, с.4].

Складність середовища, яку визначають кількістю компонент середовища, що впливають на функціонування організації, та інтенсивністю взаємодії між ними.

Динамічність середовища, що характеризується здатністю швидко змінюватися в часі. Турбулентність середовища, яка є ще однією ознакою нестабільного ринкового середовища,

що означає постійні зміни ринкового середовища, які справляють суттєвий вплив на стратегічну діяльність [10].

Турбулентність характеризує неоднорідність змін середовища, у якому підприємства провадять свою діяльність, тому її розглядають як один з найважливіших факторів, що впливає на їх стратегічну поведінку. Турбулентність середовища діяльності підприємства посилюється стрімким розвитком

науки, техніки, бізнес-процесів та ринкових механізмів, що виявляються у зростанні новизни змін,

підвищенні напруженості середовища функціонування підприємств, пришвидшенні  змін, ускладненні внутрішнього і зовнішнього середовищ [10]. З часом невизначеність ринкового середовища збільшується, тому система управління підприємством набуватиме нових якостей, що сприяють розробленню управлінських рішень, застосування яких було б ефективним в умовах, що склалися.

Деякі дослідники виділяють низку заходів, які сприяють забезпеченню ефективної реакції підприємства на зміни ринкового середовища, зокрема [6]: динамічний моніторинг економічного середовища; аналіз кон'юнктури ринку товарів і послуг; розробка і реалізація інноваційних ідей в області технології і організації виробництва; забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності товарів і послуг; гнучкість виробничого процесу, яка забезпечується за рахунок випуску взаємозамінних товарів, використання взаємозамінних технологій; випуск товарів і послуг в обсягах, які споживачі готові купити; зовнішня гнучкість підприємства, яка б забезпечувала достатній рівень незалежності від зміни попиту; забезпечення ефективного використання інвестиційних ресурсів.

Взаємодія підприємства з нестабільним зовнішнім середовищем здійснюється за допомогою процесу  стратегічного  управління,  тому  ефективність  функціонування  системи  стратегічного

 

управління визначається адаптивними можливостями підприємства. Моніторинг наявних наукових напрямків дозволив виділити такі рівні нестабільності ринкового середовища (співвідношення загроз та можливостей) підприємства, що впливає на діяльність підприємства: нульовий, підвищений, катастрофічний (табл. 1). Загроза ринкового середовища розглядається як вплив певного чинника великої інтенсивності або їх сукупності, що може призвести до негативних змін діяльності підприємства, які можуть бути зворотними або усунення яких потребує значних коштів, часу та ресурсів. Можливість ринкового середовища характеризується позитивним впливом на діяльність підприємства.

Нестабільність ринкового середовища суттєво впливає на вибір стратегії розвитку підприємства. Виходячи з рівня стратегічної стійкості підприємства, тобто з його здатності реалізовувати стратегічні цілі та умов нестабільного ринкового середовища, можна запропонувати різні стратегічні альтернативи розвитку підприємств.

Таблиця 1

Вплив рівнів нестабільності ринкового середовища на діяльність підприємств

 

Нами пропонується розглядати п’ять рівнів стратегічної стійкості підприємств: динамічний, стабільний, прийнятний, нестійкий та кризовий. Обґрунтування вибору стратегії підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища має альтернативний характер. На основі проведених досліджень нами пропонуються такі стратегії розвитку підприємства (табл. 2).

При динамічному рівні стратегічної стійкості функціонування підприємства характеризується станом збалансованої рівноваги за всіма показниками оцінки стратегічної стійкості, що виражається у максимально ефективному використанні всіх наявних ресурсів. Кризовий рівень стратегічної стійкості свідчить про те, що діяльність підприємства характеризується низьким рівнем всіх показників оцінки стратегічної складової стійкості; підприємство працює нестабільно з тимчасовими зупинками виробничого процесу, що в результаті виражається загальним станом, який близький до стану банкрутства.

Якщо підприємство має динамічний рівень стратегічної стійкості, то воно може працювати в кризових умовах, коли нестабільність ринкового середовища досягне катастрофічного рівня. У такому випадку підприємство акцентує увагу на стабільності функціонування на ринку друкованої продукції. Якщо рівень стратегічної стійкості кризовий, а умови ринкового середовища несприятливі (катастрофічний рівень), підприємству варто переглянути доцільність свого існування та вжити термінових заходів.

У результаті проведеного дослідження потрібно відзначити,  що стратегічна стійкість функціонування, баланс позитивних і негативних внутрішніх та зовнішніх факторів є умовами, які забезпечують розвиток підприємства. Від своєчасної ідентифікації та оцінки інтенсивності впливу зовнішніх й внутрішніх факторів на стратегічну стійкість підприємства та її компонент залежить ефективність реалізації стратегії підприємства.

Таким чином, у результаті системного узагальнення основ теорії стратегічного управління запропоновано підхід до вибору можливих стратегій розвитку підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Запропонована матриця «стратегічна стійкість підприємства –нестабільність ринкового середовища» дає можливість керівництву підприємства здійснити ґрунтовний стратегічний вибір щодо забезпечення стратегічної стійкості підприємства залежно від рівня нестабільності ринкового середовища та рівня стратегічної стійкості підприємства.

 

Таблиця 2

Можливі стратегії розвитку підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища

 

Отже, розроблення стратегій розвитку підприємства має здійснюватися з урахуванням рівня нестабільності ринкового середовища, оскільки це безпосередньо впливатиме на стратегічну стійкість підприємства у майбутньому. Зважаючи на це перспективними є дослідження передумов управління фактором невизначеності у системному передбаченні розвитку підприємства.

Література

1.Клейнер Г.Б. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов. – М.: Экономика, 1997. – 482 с.

Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В.В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

Терзиев А.В. Устойчивое развитие предприятия в нестабильной экономической среде / А.В. Терзиев //

Труды Одесского политехнического университета. – 2002. – Вып.1 (17). – С.1-4.

Ансофф  И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / И Ансофф/ пер. с англ.; под ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер, 2009. – 344 с.

.Патлис   А.Г.   Стратегическое   управление   несбалансированной   производственной   системой   в нестабильной внешней среде: автореф. дис. на получение научн. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05

«Экономика  и  управление  народным  хозяйством  (экономика,  организация  и  управление  предприятиями,

отраслями, комплексами – промышленность)» / А.Г. Патлис. – Санкт-Петербург, 2008. – 23 с.

.Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: монографія

/ Пастухова В.В. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 302 с.

.Пригожин И. Философия нестабильности / И. Пригожин // Вопросы философии. – 1991. − № 6. − С.

 

46−52.

 

Папин С.Б. Развитие организации розничной торговли в условиях нестабильной внешней среды:

 

автореф. дис…. канд. экон. наук: спец. 08.00.05 / С.Б. Папин. – Ульяновск, 2007. – 24 с.

Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В.В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

Котлер Ф. Хаотика: управління та маркетинг  в епоху турбулентності / Ф. Котлер, Дж.А. Касліоне; пер. з англ. під ред. Т.В. Співаковської, С.В. Співаковського. – К.: Хімджест, ПЛАСКЕ. 2009. – 208 с.

 

338.512           Рогатенюк Э.В., к.э.н., доцент,

Национальная академия природоохранного и курортного строительстваСтраница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: