Название: Экономика Крыма № 2 (35)`2011 - Научно–практический журнал

Жанр: Экономика

Рейтинг:

Просмотров: 1385

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТИЗИ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Бізнес-ідея на певному етапі свого становлення отримує чіткіші риси шляхом формування бізнес-плану. Отримання бізнес плану може здійснюватися декількома способами: самостійна розробка; придбання готового; розробка спеціалізованою фірмою. Процес розробки бізнес-плану є наукоємним та зовсім нелегким. Але в будь-якому випадку (з більшою чи меншою необхідністю) буває необхідно перевірити вірогідність результатів і висновків уже розробленого бізнес-плану. Проте важливим питанням залишається визначення та врахування якості розробленого бізнес-плану, що потребує подальших досліджень. Подібна експертиза бізнес-плану припускає, у першу чергу, перевірку маркетингової інформації, розрахунків грошових потоків і фінансових результатів, а також аналіз ризиків, що, найчастіше, ігнорується при розробці бізнес-планів, однак дуже необхідний для прийняття управлінських рішень, для визначення банком процентної ставки по кредиту й т.п.

Від якісних ознак прогнозних показників залежить кінцевий успіх бізнес-ідеї загалом [3, с.179]. На етапі завершеності розробки та обґрунтування бізнес-ідеї виникає проблема, яка потребує конкретного розв’язання: експертиза реальності бізнес-плану. Ідеально, щоб людина (люди), які проводитимуть експертизу та аналіз бізнес-плану були безпосередньо не пов'язаний з цією діяльністю (проектом), але була компетентною в питанні, що оцінюється та чесною як рецензент та висловив професійну дум про всі суттєві аспекти, які є критичними для успіху справи (проекту). Це найякісніше можуть зробити лише професіонали - професійні кредитні аналітики, експерти- економісти, аудитори. Враховуючи низьку вартість цих послуг в нашій країні, цей додатковий крок - виключно вигідна операція, яка може зробити величезний вплив на результат розгляду вашого бізнес- плану.

Основними недоліками дослідження даної проблеми є відсутність конкретних напрацювань вітчизняних науковців. У науковій літературі цій ідеї присвячено 1-2 стор. тексту підручника, де визначено необхідність експертизи бізнес-плану та перераховано предмет експертизи, недоліки [1, 2, 4]. Цілком відкритими залишаються методичні та процедурні питання фінансової експертизи бізнес- плану та єдиний підхід до експертного висновку бізнес-плану.

Загальною негативною рисою бізнес-планування на сучасному етапі господарювання є необґрунтованість (або поверхневий аналіз) прогнозу збуту. Оскільки експертиза бізнес-проекту передбачає не тільки перевірку правильності розробки документації, а діагностику досяжності поставлених стратегічних цілей, то основна увага приділяється саме маркетинговим аспектам. Отже, предметом експертизи бізнес-плану при маркетинговому підході є не фінансовий план або відповідні бюджети, а досяжність виставленої мети при окреслених стратегіях.

Підходи до такої експертизи можуть бути різні за класифікаційними ознаками:

за рівнем професійного підходу (глибини):

професійна експертиза бізнес-плану, що передбачає конкретні рекомендації по поліпшенню кожного розділу бізнес-плану і виправленню недоліків;

доопрацювання і виправлення бізнес-плану що передбачає самостійне виправлення похибок і помилок, виходячи з наданої інформації.

за об’єктами:

якість продукції (товарів, послуг); ціна;

 

канали збуту; фінансовий план;

методи роботи з покупцями тощо.

за рівнем деталізації: повна;

локальна; фрагментарна.

Процес експертизи бізнес планів включає наступні основні стадії:

.Вивчення  бізнес-плану  підприємства:  аналіз  документація,  інтерв'ювання  відповідальних

(зацікавлених) осіб.

.Виокремлення проблемних («вузьких») місць у бізнес-плані.

.Інформаційно-методичне забезпечення експертизи: визначення необхідних джерел інформації (законодавчо-нормативних, методичних, спеціалізованих, статистичних, фінансових, результати проведених інтерв’ю), вибір методів перевірки розрахунків та прогнозів.

.Фактичний   аналіз   інформації:   проміжні   висновки   стосовно   окреслених   проблемних

(«вузьких») місць у бізнес-плані.

.Підготовка звіту: письмовий виклад основних висновків та рекомендацій.

.Представлення звіту замовникові: передача письмового звіту, усні коментарі після ретельного ознайомлення замовником.

Наприклад, комплексна експертиза бізнес-плану включає (для будівництва):

Розробку прогнозів та нормативів для фінансово-економічних розрахунків;

Розроблення Кошторису витрат на бізнес-план у відповідності з основними складовими: земельна ділянка; проектні роботи; комунікації; будівництво; маркетинг і реклама; експлуатація; податкові відрахування (у всі бюджетні та позабюджетні фонди); черговість забудови; графік освоєння фінансових вкладень; джерела, обсяги і терміни фінансування; план продажу.

Вивчення існуючих фінансових параметрів бізнес-плану і пропозицію шляхів максимізації прибутку.

Прогнозні звіти про рух грошових коштів.

Експертиза методології розрахунку ключових показників: чистий дохід;

внутрішня норма прибутковості; прибутковість власного капіталу; період окупності інвестицій;

точка беззбитковості бізнес-плану.

Аналіз ризиків бізнес-плану, плановані заходи щодо їх запобігання та усунення;

Аналіз  чутливості  фінансового  результату  бізнес-плану  до  основних  розрахункових параметрів;

Загальні висновки.

На відміну від процесу розробки бізнес-плану, на етапі його експертизи вже існує статистична інформація, яка може бути вивчена. Така інформація відноситься до предмету дослідження експерта.

Предмет експертизи бізнес-плану може бути визначений двохаспектною характеристикою

(рис. 1).

З точки зору технологічного аспекту експертиза бізнес-плану може бути розглянута як окремі процеси (відповідно ознайомчий, інформаційно-методичний, дослідницький, контрольний та узагальнюючий).

Відповідно, складові процеси експертизи за аналогією до виробничих можна досліджувати як окремі технологічні процеси в загальному процесі.

Експертиза бізнес-плану як певний напрямок діяльності людей, що виробляє інформацію

(продукт праці), має свою технологію виготовлення, зумовлену об’єктом праці, метою та завданнями.

Системна характеристика експертизи бізнес-плану повинна базуватися на таких ознаках: наявність зв’язків (у тому числі зворотних);

поділ на частини;

наявність структури (упорядкованих елементів); цілеспрямованість;

збереження певної стійкості в заданих межах під впливом зовнішніх факторів; багатоаспектність.

 структурний

процеси          структурні підрозділи

Подпись: Ознайомчий
(або вступний)
Подпись: Інформаційно-
методичний
Подпись: ДослідницькийПодпись: КонтрольнийПодпись: Заключний (або
узагальнення результатів)
Конкретні об’єкти

Рис. 1. Структура формування предмета експертизи бізнес-плану

До базових критеріїв оцінки предметів експертизи бізнес-плану повинні належати: наочність, повнота, достовірність і якість поданої інформації.

Специфіка організації саме процесу експертизи бізнес-плану полягає в тому, що здійснення конкретних операцій та етапів чітко пов’язане з завданням певного визначеного замовника.

Будь-який процес може бути представлений у вигляді сукупності елементарних операцій, що виконуються у певній послідовності відповідно до завдання. Ступінь елементарності та групування операцій напряму залежать від окреслених завдань (відповідно до досліджуваних процесів завдань, що ставить система управління для досягнення окресленого завдання в межах визначеної стратегії).

Тому  для  здійснення  процесу  їх  організації  необхідно  визначити  базові  (елементарні)

структурні елементи, якими виступають відповідні фінансові, контрольні та аналітичні операції.

Отже, технологія експертизи бізнес-плану є наступною: операції відповідних категорій формують відповідні інформаційні процедури; сукупність процедур складають технологічні етапи, які, в свою чергу, визначають технологію конкретного процесу.

Сукупність операцій в межах технологічного процесу може бути розглянута як окрема система, що підлягає впорядкуванню в просторі й часі (рис. 2).

 

операція 1   операція 2          операція 3

операція 4

…        операція N

 

 

 

процедура 1   процедура 2   …

процедура N

 

 

етап 1  етап N

технологія процесу

Рис.2. Система експертизи бізнес-плану в технологічному аспекті.

В структурному аспекті система експертизи бізнес-плану може бути розглянута як сукупність окремих елементів організаційної структури – конкретних об’єктів бізнес-плану.

Отже, предмет організації експертизи бізнес-плану охоплює: технологічні процеси експертизи;

працю людей, які здійснюють експертизу;

дослідження конкретних об’єктів бізнес плану в межах завдання замовника; вдосконалення та забезпечення реалізації бізнес-плану.

От же, в загальному організацію експертизи бізнес-плану можна представити наступним чином

(рис. 3).

 

 

 

Організація експертизи

бізнес-плану  предмет

1) технологічні процеси експертизи;

працю   людей,   які   здійснюють експертизу;

дослідження конкретних об’єктів

бізнес    плану    в    межах    завдання замовника;

вдосконалення   та   забезпечення реалізації бізнес-плану.

 

 

 

Мета

Об’єкти          Метод

 

 

 

упорядкування, вдосконалення, мінімізація робіт для досягнення завданої мети з максимальною ефективністю праці виконавців та мінімальними ризиками втрат

 

продукція   (товари,

послуги);

ціна;

3)канали збуту; методи   роботи   з покупцями тощо.

Система специфічних методів і прийомів

моделювання проектний графічний аналітичний спостереження сітковий експертних оцінок

нормативно-правового забезпечення

інші

 

 

Рис. 3. Організація експертизи бізнес-плану

Знову ж таки негативною рисою експертизи бізнес-планів діяльності (проектів) на сучасному етапі є низький обсяг досліджень, що проводяться експертом. З перерахованих вище в процесі дослідження для конкретного предмету можуть бути вибрані два-три об’єкта, для яких проводяться опитування і фактичний аналіз ринкової ситуації. Обумовлюється це тим, що наявність бізнес-плану припускає попереднє опрацювання його підприємством, і завданням експерта є повторна перевірка основних моментів зі своєї точки зору. На відміну від бізнес-плану пошук ринкових можливостей та основні прогнози в експертизі вже сформульовані, різною мірою підтверджені даними. Експерт в свою чергу діє у рамках прийнятих прогнозів.

Окрім того, різноманітність подачі інформації у висновках експертизи бізнес-планів (звітів) ускладнює сприйняття такої інформації. Вважаємо за доцільне запропонувати стандартизовану форму висновку експертизи бізнес-плану з метою однозначного тлумачення його результатів.

ВИСНОВОК

експертизи бізнес-плану

(назва бізнес-плану)

Підприємство           

(повне і скорочене найменування підприємства, юридична адреса)

Розробник бізнес-плану      

(повне і скорочене найменування організації, що розробила бізнес-план, її юридична адреса)

Матеріали, представлені для розгляду:     

((бізнес-план, наявні ув'язнення по ньому,

засновницькі документи, бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства ін. документи і їх копії)

 

Мета бізнес-плану    

(короткий опис цілей і завдань бізнес-плану, запланованих до реалізації заходів)

Коротка інформація про підприємство

Загальні відомості про підприємство

(дата реєстрації, форма власності, чисельність працюючих, опис виробленої продукції, робіт, послуг (далі - продукція), структура її собівартості, стан основних засобів, у тому числі їх активній частині, і інші відомості про підприємство)

Результати фінансово-господарської діяльності підприємства :

(основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за останніх 2 роки і поточний період, обсяг виробництва продукції в натуральному і вартісному вираженні, зростання продуктивності праці, рівень матеріаломісткості і енергоємності продукції, виручка і прибуток від реалізації продукції, обсяг зовнішньої торгівлі (у тому числі експорт, імпорт), рентабельність продукції, доля короткострокових і довгострокових зобов'язань до виручки від реалізації, коефіцієнти поточної ліквідності, забезпеченості власними оборотними коштами, забезпеченості фінансових зобов'язань активами, оборотності і інші коефіцієнти динаміка їх змін, оцінка структури балансу, висновок про фінансове становище підприємства і виявлені тенденції)

Характеристика бізнес-плану

Стратегія розвитку і використовувані технології

(опис існуючих пріоритетів розвитку галузі, взаємозв'язки з бізнес-планом, опис стратегічної спрямованості підприємства по вдосконаленню технологічних процесів і модернізації існуючих виробничих потужностей, впровадженню нових технологій, оцінка реальності програми випуску продукції з обліком завантаження виробничих потужностей)

Продукція, ринки збуту і стратегія маркетингу

(планована до випуску відповідно до бізнес-плану продукція, результати аналізу ринку, конкурентні переваги продукції в порівнянні з аналогами на внутрішньому і зовнішніх ринках існуюча і планована структура реалізації продукції по ринках збуту, канали збуту продукції, стан і динаміка розвитку власної товаропровідної мережі, заходу щодо просування продукції на ринок, висновок про ефективність стратегії маркетингу і можливості реалізації продукції в передбаченому об'ємі і при запланованому рівні цін, оцінка забезпеченості сировиною)

Прогнозування фінансово-господарської діяльності

(умови розрахунку фінансово-економічної частини бізнес-плану зростання заробітної плати, вартості паливно-енергетичних ресурсів і інші умови, передбачені бізнес-планом заходи страхової підтримка, їх відповідність чинному законодавству, обсяг виробництва продукції, створення додаткових робочих місць, додаткові внески податків, коефіцієнт оновлення основних засобів, зміни в структурі собівартості продукції, економія сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів з розрахунку на одиницю продукції інші показники, які планується досягти, позикові, що притягаються засоби для фінансування поточної діяльності, висновок про результативності заходів, що передбачаються бізнес-планом)

Ефективність виробничо-господарської діяльності

(показники виробничо-господарської діяльності (обсяг виробництва продукції без податків з виручки у фактичних і порівнянних цінах, співвідношення між виробленою і відвантаженою продукцією, запаси готової продукції, виручка і прибуток від реалізації, витрати на виробництво і збут, дебіторська і кредиторська заборгованість, коефіцієнти поточної ліквідності забезпеченості власними оборотними коштами, забезпеченості фінансових зобов'язань активами і інші показники, динаміка перерахованих показників), досягнення встановлюваних (що доводяться) показників, результати аналізу розрахунку грошових потоків, баланс)

Висновки:

(коротка  підсумкова  оцінка  ефективності  планованої  діяльності  організації,  повнота  опрацювання окремих розділів бізнес-плану рекомендації організації, необхідні заходи по зниженню можливих ризиків)

((прізвище, ім’я, по батькові експерт     (підпис) (дата)

В ринкових умовах господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без ретельно підготовленого плану. Що динамічнішим і невизначенішим стає середовище діяльності, тим чіткішим має бути плани майбутніх переспектив. Виникнення будь-якої підприємницької ідеї (створення нового бізнесу, або вдосконалення існуючого) ставить багато питань: яким є ринок продукту, хто потенційні споживачі, чи виправдовує себе проект економічно тощо. Через те для отримання відповідей на всі ці питання важливим є складання якісного бізнес-плану.

 

Експертиза бізнес-плану повинна бути заключним етапом його реалізації. Вона передбачає чітку методику підтвердження реальності отриманої в бізнес-плані інформації та розрахунків, реальності стратегічних цілей. Арифметична та порівнювана перевірка різних показників в бізнес- плані не задовольняє користувачів інформації, їм потрібні гарантії проведених розрахунків ідей, що представлені до реалізації та незалежна оцінка вірогідності їх досягнення в найближчому майбутньому. Тому проведення експертизи повинно будуватись на чіткій методичній основі як щодо організації її проведення, так і щодо складання висновку експерта.

Література

.Васильченко Г. Сім кроків до успішного бізнесу - [Текст] : практ. посіб. / Г.Васильченко, С. Васильченко, Л. Вербовська, Б. Гречаник, Т. Кулик, Н. Курило, В. Поровська, Р. Шевчик – Івано - Франківськ: Видавництво “Нова Зоря”, 2005.- 250 с.

.Данилюк,   М.   О.   Як   розробити   бізнес-план   інвестиційного   проекту?   [Текст] :   практ.   посіб.

/ М. О. Данилюк, О. Г. Дзьоба, В. П. Петренко. – друге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2003. – 84 с. –

Бібліогр. с.68.

.Тарасюк Г.М. Бізнес-план: Розробка, обґрунтування та аналіз: [Текст] : навч. посіб. / Г.М. Тарасюк - К.: Каравела, 2008.- 280с.

.Македон, В. В. Бізнес-планування [Текст] : навч. посіб. / В. В. Македон. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 236 с

614.2   Бурда А.І., Дрогобицький державний

педагогічний університет імені Івана ФранкаСтраница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: