Название: Экономика Крыма № 2 (35)`2011 - Научно–практический журнал

Жанр: Экономика

Рейтинг:

Просмотров: 1226

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ АР КРИМ

Розвиток інноваційної діяльності в Криму відбувається за класичною технологією, прийнятою в Росії десять років тому. Однак геополітичні і геоекологічні особливості регіону  диктують свої регіональні особливості, які в цілому відповідають особливостям трансформації економіки в Україні. У Криму ці особливості виражені найбільш чітко і важливість рекреаційної складової у розвитку економіки регіону вже ні в кого не викликає сумніву.

 

Дослідження теоретичних проблем розвитку туристко-рекреаційного комплексу Криму присвячені роботи багатьох вчених. «Крим повинен стати причорноморською Швейцарією, а саме високорозвиненим курортно-рекреаційним, торгово-фінансовим регіоном міжнародного значення, забезпеченим власною інфраструктурою з розвиненим море господарським комплексом, ефективним, екологічно чистим сільським господарством і переробною промисловістю» [1, с. 157]. А.Г. Герцена розглянула перспективні напрями розвитку туризму в Криму [2]. А.С. Слепокуров запропонував розглянути сучасні тенденції у науково-технічній і інноваційній діяльності в світі, державах СНГ і в Україні, сформулював поняття суті інноваційної політики країни, тобто інтеграція науки, виробництва і споживання [3, с. 79].

Вивчення опублікованих наукових робіт з проблеми розвитку в туристко-рекреаційному комплексі, методичних розробок і практичних рекомендацій підтверджує, питання розробки і впровадження нововведень в туристко-рекреаційний комплекс досліджено недостатньо, що негативно позначається на розвиток даної сфери. Тому рішення даної проблеми в туристко- рекреаційному комплексі в даний час має особливу актуальність.

Мета статті – дослідження особливостей та перспектив розвитку інновацій в рекреаційно-

туристичному комплексі Криму.

До теперішнього часу опублікована безліч  документів, що стосуються, програм розвитку Криму розроблених представниками органів влади і управління, установами, і іноземними експертами. Виходячи з цільових установок дослідження - найбільший інтерес для нас представляє розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Криму  на основі інновацій. В першу чергу  слід зазначити, що головну роль в розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Криму відводиться державі. Стратегічною метою політики держави в реформуванні рекреаційно-туристичної сфери на нашу думку є створення конкурентоспроможного на світовому ринку рекреаційно-туристичного комплексу, що забезпечує ефективне відтворення трудових ресурсів. Досягнення цієї мети припускає здійснення наступних мір по наступних напрямах [4, c. 5-6]:

Проведення повної інвентаризації об'єктів рекреаційно-туристичної сфери.

Визначення ролі держави в регулюванні ринку рекреаційно-туристичних послуг і сприяння становленню недержавних інститутів саморегулювання учасників ринку рекреаційно-туристичних послуг.

Сприяння формуванню ринку рекреаційно-туристичних послуг, зокрема шляхом лібералізації ринку санаторно-оздоровчих послуг, усунення бар'єрів на шляхи розвитку курортної справи, сприяння конкуренції.

Забезпечення рівноправ'я рекреаційно-туристичних організацій всіх форм власності, зокрема, в частині доступу до державного фінансування санаторно-курортних н оздоровчих заходів.

Сприяння в поліпшення стратегії маркетингу і просування рекреаційно-туристичних послуг на внутрішньому і міжнародному ринках, а тому числі, шляхом адаптації маркетингових стратегій і механізмів до сучасної міжнародної практики надання рекреаційно-туристичних послуг.

Самостійно, без допомоги держави, рекреаційно-туристичний комплекс стійко розвиватися не зможе. Як пріоритетні з урахуванням наявних ресурсних передумов, спеціалізації туристсько- рекреаційного комплексу Криму і тенденцій, що склалася, на ринку рекреаційних послуг повинні розглядатися лікувальний, оздоровчий, спортивний і екологічний туризм.

Лікувальний і оздоровчий туризм. Наявність в регіоні унікальних гірських ландшафтів, а також обширної бальнеологічної бази зумовлює сприятливі можливості для розвитку оздоровчого туризму.

Для Криму перспективно і розвиток оздоровчого туризму в його предгірній, гірській, степовій зонах. Реалізація даного пріоритету припускає реконструкцію всієї Системи інфраструктури, що склалася (дорогі, підйомники; водопостачання, каналізація, енергопостачання і ін.). Особлива увага

також повинна бути приділене формуванню комплексних туристичних маршрутів.

Спортивний туризм. Спортивний туризм в Криму з'явився в кінці ХIХ століття. Тому такий багатий спектр його видів. Пішохідний туризм, кінний, спелеотуризм, скелелазіння, аквалангизм і підводне орієнтування, підводне полювання, спортивне орієнтування, планеризм - вперше в колишньому СРСР з'явилися саме в Криму, що робить півострів привабливим ще і з погляду історії розвитку різних видів туризму.

Крім відомих всім приморських південнобережних міст і селищ, розвиваються такі регіони, як побережжя Тарханкута і Казантіпа – центрів розвитку туризму, пов'язаного з підводними видами спорту (підводні плавання, орієнтування, охота і фотографія). Кліматичні і гідрологічні умови сприяють тут розвитку серфінгу і парусних видів спорту.

 

Загальновизнаною Меккою для пішохідних спортивних туристів сталі околиці міст Бахчисараю і Белогорська. Мова йде, перш за все, про печерні міста району Бахчисараю і Білої скелі під Белогорськом. Для Криму характерна наявність величезної кількості природних об'єктів, що мають спортивно-туристичний інтерес. В більшості випадків як стоянки можна використовувати найближчі туристичні притулки, турбази, готелі або зупинятися у приватних домовласників.

Екологічний туризм. Один з найперспективніших видів туризму у всьому світі. Число його поклонників росте повсюдно з кожним роком. Цей вид туризму повертає утомленим від міст людям сили і енергію під час спілкування з природою і спостереження за нею. Крім того, він стимулює збереження навколишнього середовища, роблячи такий вид туризму вигідним для місцевих жителів.

По деяких оцінках, экотуризма вже припадає на частку до 20% всього ринку світового туризму. Бурхливий ріст экотуризма в світі впродовж останніх десятиліть пояснюється не тільки погіршенням навколишнього середовища, але і все великим «окультуренням» популярних районів відпочинку - гірських курортів, побережжя моря і так далі [4, c. 64].

Спонукальним механізмом розвитку інновацій, в першу чергу, є ринкова конкуренція. Тому, головне  завдання  сьогодні  -  інноваційне  оновлення  рекреаційно-туристичного  комплексу,  -

виступаюче, кінець кінцем, основою підйому конкурентоспроможності. Проте намагатися зачіпати всі галузі без виключення і упроваджувати все наявні інновації - не вихід. Необхідно визначити пріоритетні напрями інноваційного розвитку, де є наукові розробки і заділи, які можуть забезпечити міцні позиції на світовому ринку.

Оскільки мова йде про комплексі, то виходячи з цільової установки дослідження, особливий

інтерес для нас представляють наступні, на наш погляд, пріоритетні ланки рекреаційно-туристичного комплексу: природно - ресурсна база, охорона здоров'я, наука, соціально-культурний сектор, обслуговуюча інфраструктура.

Таким чином, стратегія розвитку санаторно-курортного комплексу повинна виходити у взаємозв'язки наступних чотири домінантами, причому всі вони знаходяться в тісному взаємозв'язку:

Впровадження нового товару, тобто товару з яким споживачі ще не знайомі, або новому різновиду якогось товару.

Впровадження нового способу (методу) виробництва.

По даному напряму необхідне здійснення інноваційного процесу, перш за все, в наступних напрямах:

вивчати стан і розробляти інноваційні заходи по оздоровленню, відтворенню і раціональному використанню природних лікувальних ресурсів;

розробляти інноваційні концепції раціонального природокористування;

проводити наукову оцінку сучасного стану поверхневої і підземної гідросфери і розробляти інноваційні заходи по їх збереженню;

розробляти нові методи курортного лікування і підвищення ефективності використання природних лікувальних чинників в системі оздоровлення людини.

Відкриття нового ринку, тобто ринку, на якому дана галузь даної країни раніше не була присутня, незалежно від того, чи існував до цього цей ринок або його не було.

Оволодіння новим джерелом сировини або напівфабрикатів незалежно від того, чи існувало вже це джерело або ж він тільки що був створений.

Особливу увагу слід приділяти розробці нових методів лікування заснованих, перш за все, на

рекреаційних ресурсах.

На сьогодні в Україні, з одного боку, існує традиція академічної школи фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини і великий науково-практичний досвід в галузі санаторно-курортного лікування. З іншого боку – починається розвиток нових напрямків оздоровчої і профілактичної медицини, в які інвестуються значні кошти. В Криму, як і в усьому світі, зростає популярність SPA. SPA

термін, що широко використовується на Заході, який визначається в академічних словниках як

«курорт або природне джерело термальної чи мінеральної води, яка застосовується для пиття та купання з метою оздоровлення і лікування різноманітних хвороб» [5, c. 65].

В умовах існуючої нормативної і матеріально-технічної бази (рис. 1) в Україні природним в рамках розвитку SPA є створення мережі Wellness –центрів (Центрів Здоров’я) і SPA-центрів естетичного або оздоровчого типу, а також кабінетів і відділень SPA (SPA-зона), у складі сучасних оздоровчо-реабілітаційних комплексів.

Основні переваги: можливість проведення кліматотерапії, ландшафтотерапії, геліотерапії, використання природного лікувального ресурсу – мінеральні або грязьові джерела, море і так далі,

 

організації SPA-туризму і медичного туризму, можливість проведення комплексного обстеження стану пацієнта [5, c.68].

Основні напрями розвитку SPA в Криму

 

Центри Здоров’я

SPA-центри естетичного або оздоровчого типу

Кабінети і відділення SPA

 

Рис. 1. Основні напрями розвитку SPA в Криму

Прикладом перспективного вітчизнаняного SPA - курорту є Трускавець, розташований у передгір’ї Східних Карпат. Його особливістю є те, що, крім лікування, тут пропонуються оздоровлення та SPA -програми, спрямовані на омолодження та очищення організму людини.

Кожна з методик SPA, яка впливає на організм людини, природно повинна мати свої показання і протипоказання. Багато методів, що застосуються в SPA, носять холістичний характер і адресовані різним функціональним системам організму в їх тісній інтеграції. Проте, більшість з методик, що застосовуються в SPA мають цілеспрямований вплив, який сприяє корекції функціонального стану, або загартовує ту чи іншу систему організму. Стандартизація і науковий підхід дозволить підвищити можливості застосування SPA - процедур у санаторно-курортних закладах і їх ефективність.

Перспективним для розвитку SPA - курортів в Криму є створення концепцій “етнічного SPA”. Прикладами успішних концепцій є система таїландського SPA, аюрведичних SPA -центрів, таласо- терапевтичних SPA.

Основним завданням розвитку рекреаційного комплексу Автономної Республіки Крим є формування конкурентоспроможного турпродукту і курортних послуг на основі ефективного використання курортно-туристського потенціалу автономії, а також забезпечення соціально- економічних інтересів та екологічної стійкості в регіоні.

Особливу увагу слід приділяти розробці нових методів лікування заснованих, перш за все, на рекреаційних ресурсах. Тому у роботі було запропоновано розвивати SPA - курорти. В Криму, як і в усьому світі, зростає популярність SPA. SPA – комплекс фізіопрофілактичних процедур, в яких використовують природні лікувальні ресурси у поєднанні з психотерапевтичними методами, в умовах підвищеного комфорту пацієнта.

З проведенням SPA - програм з використанням готових оздоровчих SPA -засобів, розвиваються такі SPA - напрямки, як: таласотерапія, винотерапія, ароматерапія, бальнеотерапія, фанготерапія,

апітерапія, галотерапія, стоун-терапія. Розмаїття і унікальне поєднання природних ресурсів курорту може послужити базою для створення обґрунтованих SPA -методик, програм і концепції відпочинку, оздоровлення і естетики в санаторно-курортному SPA. Тому треба розвивати такий вид відпочинку і оздоровлення, як SPA. Також SPA необхідно розвивати, впроваджувати нові види SPA процедур,

вкладати  інвестиції  та  ін.  Також  в  даній  роботі  було  вказана  стратегія  розвитку  цього  виду

відпочинку. Таким чином, в Криму є всі підстави для вдалого здійснення інноваційної діяльності. Доказом цього є Закони України, які регулюють інноваційну діяльність, також багатий вибір рекреаційних ресурсів в Криму, які можна використовувати в подальшій діяльності населення.

Література

Багров Н.В. Новые подходы к использованию рекреационного потенциала Крыма / Н.В. Багров, Л.А. Багрова // Материалы междунар. конф. «Проблемы экологии и рекреации Азово-Черноморского региона», Симферополь, 1995 – С. 212 – 218.

Герцен А.Г. Перспективы туризма в Крыму / А.Г. Герцен, Ю.М. Могарычев. – С.: Таврия, 2006. – 230с.

Слепокуров А.С. Геоэкологические и инновационные аспекты развития туризма в Крыму. Научно- практический дискуссионно-аналитический сборник. Выпуск 10: Состояние окружающей среды и природных ресурсов в Автономной Республике Крым. – С.: Таврия, 2008. – 300с.

Андрущенко К.А. Наукові основи кластеризації в сфері туризму / К.А. Андрущенко, Д.М. Стеченко. -

К.: Вид-во “КУТЕП”,2004. – 220с.

Курорти та санаторії України [науково-практичний довідник] / за ред. проф. К. Д. Бабова, проф. В.В. Жова. – К.: «Фол грант», 2009. - 432 с.

Рецензент докт. экон. наук, профессор О.М. Клейменов

 

338.246           Подсолонко В.А., д.э.н., профессор,

Подсолонко Е.А., д.э.н., доцент, Подсолонко М.В., к.э.н.,

ТНУ имени В.И. ВернадскогоСтраница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: