Название: Экономика Крыма № 2 (35)`2011 - Научно–практический журнал

Жанр: Экономика

Рейтинг:

Просмотров: 1426

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТУРОПЕРАТОРА, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ФРАХТУВАННЯМ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

При організації масових туристичних подорожей найбільш ефективним способом доставки клієнтів до пункту призначення та у зворотному напрямку є використання авіачартеру. Чартерні авіарейси виникли як результат співпраці авіакомпаній і турфірм. Перші прагнули якимось чином використовувати літаки, що простоюють, другі хотіли отримати дешевші квитки, для того щоб ціна турпакету не надто збільшувалась сплатою за перевезення [1, с.109]. Як вірно зазначає І.А. Діковська, популярність чартерних перевезень пояснюється кількома факторами, зокрема, такими як поява надмірної кількості літаків у авіапарках деяких компаній, труднощами при завантаженні суден на регулярних рейсах, розвитком туризму і появою користувачів повітряного транспорту, для яких важливою є вартість перевезення. Крім того, чартерні рейси дозволяють здійснити перевезення, які неможливо запланувати і здійснити регулярними рейсами [2, с.1].

 

Фрахтування є різновидом оперативної оренди, інститут якої опосередковує відносини з переходу майна у тимчасове користування на засадах платності та поворотності. Майном у цьому випадку слугує транспортний засіб, використання якого для потреб перевезення туристів є безальтернативним способом їх швидкої доставки до місця призначення. Орендарем виступає туроператор, бухгалтерське відображення взаємовідносин якого з орендодавцем (авіакомпанією) є важливою науково-методичною та практичною проблемою.

Проблемні аспекти обліку орендних операцій в новітній історії розвитку економічної думки досліджувалися В. Ковальовим [3], Г. Лебедик [4], Ю. Литвиненко [5; 6; 7], В. Моссаковським [8], Г Семеновим та Л. Лагодою [9] та ін. вітчизняними і зарубіжними науковцями. Питання оподаткування фрахтових операцій розглянуто в циклі робіт В.М. Крочук, написаних одноосібно [10; 11] та спільно із Р.Л. Хом’яком [12; 13] і опублікованих впродовж 2003-2006рр. у Науковому віснику Українського державного лісотехнічного університету. Юридичним аспектам використання договору фрахтування присвячені публікації Л.Л. Тарасенка [14; 15]. Однак завершених досліджень з обліку операцій, пов’язаних із фрахтуванням повітряних суден для перевезення туристів й досі бракує.

Саме тому, метою статті є всебічне дослідження чартерної схеми організації туристичних перевезень, а також розробка рекомендацій щодо їх відображення в бухгалтерському обліку туристичного оператора.

Розмитість меж між значеннями і відтінками  значень більшості економічних термінів не залишило осторонь і визначення чартеру і фрахтування, які зустрічаються в роботах дослідників. Це спричиняє постійні розбіжності у міркуваннях вчених-економістів щодо правильності визначення даних термінів. О.Я. Осипова подає загальноприйняте в міжнародній практиці здійснення перевезень пасажирів і вантажів визначення поняття “чартер”, як комерційний рейс, спеціально зафрахтований для перевезення подорожуючих за певним маршрутом в певний період часу [1, с.109]. В.Г. Герасименко та А.В. Замкова виділяють два визначення чартеру: 1) будь-який пасажирський транспортний засіб (повітряний, морський, річковий, автомобільний), який повністю орендується у перевізника туристичною фірмою для перевезення туристів [16, с.7]; 2) нерегулярне перевезення, яке виконується на основі фрахтування замовником повітряного судна в цілому або частини його місткості [16, с.33]. В Енциклопедичному словнику “Економіка і право” зазначається, що чартером є договір фрахтування – угода між власником транспортного засобу (судна, літака) і наймачем (фрахтувальником) цього засобу про оренду транспортного засобу щодо винаймання всього судна або частини його приміщень для перевезення вантажу, пасажирів і багажу на певний термін або на один рейс [17].

Як бачимо, поняття чартеру у вітчизняній економічній теорії має три основні значення, історично обумовлені і взаємозв’язані за змістом і походженням (рис. 1).

Взаємовідносини між орендарем транспортного засобу і орендодавцем регулюються вітчизняним законодавством та спеціально оформленим документом – договором. Згідно ст.912 Цивільного кодексу України [18] та ст.61 Повітряного кодексу України [19] за договором чартеру (фрахтування) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить чинному законодавству України. Таким чином, згідно вітчизняного законодавства поняття “чартер” і “фрахтування” є синонімічними.

Рис. 1. Полісемія поняття “чартер”

 

Звернемось до визначень, поданих у економічних словниках (див. наприклад [17]): фрахт (нім. Fracht; англ. Freight) – 1) плата за перевезення вантажу або пасажирів водним шляхом або за використання суден впродовж певного часу, а також, залежно від умов договору, плата за завантаження, вивантаження і укладання вантажу; 2) вантаж, що перевозиться за фрахтом і саме перевезення вантажу. В той же час, під фрахтуванням (англ. Chartering) розуміється підписання договору на морське перевезення, угода про найм судна (групи суден) для виконання рейсу, низки рейсів або на обумовлений період часу. В сучасних умовах поняття фрахтування розширилося і на винаймання, крім морських, також повітряних суден та інших видів транспортних засобів.

На наш погляд, поняття “фрахтування” за своєю економічною сутністю ближче до терміну “операційна оренда транспортного засобу”, в той час як використання в широкому вжитку слова “чартер” може вказувати як на наявність юридично оформлених взаємовідносин між фрахтівником і фрахтувальником щодо здійснення пасажирських і вантажних перевезень, самих нерегулярних рейсів, так і транспортних засобів за посередництва яких такі перевезення відбуваються.

Податковий кодекс України [20] вказує на оформлення фрахтування договорами перевезення,

найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для двох цілей:

перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами;

перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом.

Сфера міжнародних та внутрішніх авіаперевезень України обмежується двома взаємопов’язаними категоріями: регулярні та нерегулярні (чартерні) перевезення (табл.1).

Таблиця 1

Таким чином, основною перевагою використання чартерної форми авіаперевезення для кінцевого споживача залишається здешевлення вартості путівки, а для оператора – можливість напряму впливати на формування собівартості пропонованого ним на ринку турпродукту.

Різноманіття видів чартерних рейсів у практиці здійснення авіаперевезень вітчизняними авіакомпаніями призводить до необхідності їх групування за основними ознаками. Узагальнимо класифікаційні ознаки чартерних пасажирських авіаперевезень, що можуть бути організовані туроператорами спільно з авіакомпаніями у табл.2.

 

 

Класифікація чартерних рейсів

Таблиця 2

Основою для максимально повного узагальнення інформації в системі бухгалтерського обліку туроператора-фрахтувальника є здійснення правильних записів на рахунках обліку.

Результати досліджень вітчизняних вчених (див. наприклад [21]) однозначні: сплачені авансові орендні платежі відносяться до витрат майбутніх періодів і обліковуються по дебету рахунку 39.

Облік оренди в орендаря регулюється нормами П(С)БО 14 “Оренда” [22], які зводяться до двох

основних положень:

об'єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку за вартістю, указаною в угоді про оренду (рахунок 01 “Орендовані необоротні активи”);

належна за користування об'єктом операційної оренди плата визнається витратами згідно з П(С)БО 16 “Витрати” на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу

одержання економічних вигод, пов'язаних із використанням об'єкта операційної оренди.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Таким чином, у випадку реалізації місць на борту судна, їх вартість включається до собівартості турпутівки (по дебету рахунку 23 “Виробництво”), а частина квитків, які залишилися нереалізованими, списуються на інші операційні витрати (по дебету субрахунку 949 “Інші витрати операційної діяльності”).

 

 

Узагальнимо вищенаведені міркування у табл.3.

 

Таблиця 3

 

Кореспонденція рахунків з обліку фрахтування повітряного судна у фрахтувальникаN – кількість етапів циклу фрахтування, яка залежить від періоду, на який розрахований договір чартеру

Окремої уваги заслуговує питання оподаткування операцій з фрахтування у фрахтувальника. Якщо договір був укладений між резидентами України, такі операції оподатковуються за загальними правилами, передбаченими у Розділі ІІІ “Податок на прибуток підприємств” Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

У випадку, якщо фрахтівник є нерезидентом України, його доходи оподатковуються за особливими правилами, визначеними ст.160.5 ПКУ. Згідно даного положення, сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6% у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів [20].

При цьому слід враховувати місцезнаходження фрахтівника – нерезидента України (перебування в офшорній зоні та дія угод про уникнення подвійного оподаткування між Україною та країною, в якій зареєстрований авіаперевізник). Однак, оскільки співробітництво у сфері організації чартерних перевезень туристів між вітчизняними операторами та іноземними компаніями є, на сьогодні, рідкісним явищем, в рамках цієї статті дане питання не розглядатиметься.

Динамічний розвиток послуг з фрахтування повітряних суден у пікові сезони масового туризму призвів до необхідності наукового упорядкування питань, пов’язаних із організацією чартерних перевезень в Україні. У сфері обліку це зводиться до розробки чіткої схеми взаємозв’язку бухгалтерських рахунків (з обов’язковим використанням субрахунків для обліку витрат майбутніх періодів; віднесенням первісної чи залишкової вартості орендованого активу на рахунки позабалансового обліку та розподіл здійснених витрат на придбання місць, що забезпечені платоспроможним попитом туристів та таких, що залишились нереалізованими на виробничі та інші операційні витрати) для забезпечення управлінського персоналу максимально повною та достовірною інформацією.

Перспективним напрямком майбутніх досліджень вважаємо розгляд питань, пов’язаних із обліком взаємовідносин між туроператором-консолідатором, авіакомпанією та суборендарями – туристичними агентствами стосовно фрахтування повітряних суден для забезпечення потреб, пов’язаних із перевезенням туристів.

Література

Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. /

О.Я. Осипова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2004. – 368 с.

Діковська І.А. Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / І.А. Діковська. – К., 2002. – 19с.

 

Ковалев В.В. Учет, анализ и бюджетирование лизинговых операций: теория и практика/ В.В. Ковалев. –

М.: Финансы и статистика, 2005. – 512 с.

Лебедик Г. Особливості операційної оренди рухомого майна/ Г. Лебедик // Економічний аналіз. – 2008.

– Випуск 3 (19). – С.105-107.

Литвиненко І.Ю. Об’єкти бухгалтерського обліку у сфері орендних операцій/ І.Ю.  Литвиненко //

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2009. – Випуск 3 (15). – С.152-164.

Литвиненко І.Ю. Особливості податкового регулювання обліку орендних операцій/ І.Ю. Литвиненко //

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2010. – №1 (51).

7 Литвиненко І.Ю. Облік орендних операцій: проблемні аспекти/ І.Ю. Литвиненко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/6_NiTSB_2009/Economics/41670.doc.htm

Моссаковський В. Облік операційної оренди в Україні/ В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №10. – С.12-16.

Семенов Г.А. Теоретичні аспекти обліку та аудиту операцій з оперативної оренди/ Г.А. Семенов, Л.М. Лагода // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2009. – №3. – С.172-175.

Крочук В.М. Особливості оподаткування фрахтових операцій в зовнішньоекономічній діяльності підприємства/ В.М. Крочук // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 2004. –

№29. –С.257-260.

Крочук В.М. Особливості оподаткування фрахтових операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства/ В.М. Крочук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2006. – Вип.16.6. – С.217-220.

Хом’як Р.Л. Регулювання податкового обліку транспортних послуг у сфері міжнародних перевезень/ Р.Л. Хом’як, В.М. Крочук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип.13.4. – С.287-290.

Хом’як Р.Л. Податковий облік фрахтових операцій із залученням інвестиційного  капіталу/ Р.Л.

Хом’як, В.М. Крочук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2004. – Вип.14.1. – С.199-201.

Тарасенко Л.Л. Правова природа договору фрахтування / Л.Л. Тарасенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 1. / 19-20 лютого 2010р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника. – 2010. – С.334-338.

Тарасенко Л.Л. Особливості договору найму (оренди) повітряного судна / Л.Л. Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені

Івана Франка, 2009. – С. 214-216.

Герасименко В.Г. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: навч. посіб. / В.Г. Герасименко, А.В. Замкова. – Одесса: ОДЕУ, 2010. – 130 с.

Барихин А.Б. Экономика и право: Энциклопедический словарь/ А.Б. Барихин. – М.: Книжный мир, 2000. – 928 с.

Цивільний кодекс України: Закон України №435-IV від 16.01.2003р.

Повітряний кодекс України: Закон України №3167-ХІІ від 04.05.1993р.

Податковий кодекс України: Закон України №2755-VI від 02.12.2010р.

Мельник Е.Г. Витрати майбутніх періодів: сутність, склад і класифікація/ Е.Г. Мельник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2009. – №2 (14). – С.102-111.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”: Наказ Міністерства фінансів України №181 від 28.07.2000р.

657      Климко Т.Ю., к.е.н., доцент, Зуб В.А., аспірант, Закарпатський державний університетСтраница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: